Project Zinnige Zorg heeft verwachtingen niet waargemaakt

Willem Dekker is als vrijwilliger en belangenbehartiger actief voor Hoormij∙NVVS. Hij schreef het boek: Leven met slechthorendheid en werd onlangs benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn belangeloze, deskundige en waardevolle inzet voor mensen met een gehooraandoening. Opnieuw een column van zijn hand. Dit keer over een project van het Zorginstituut over Zinnige Zorg.

“Vanaf 2020 ben ik op verschillende manieren actief betrokken geweest bij een project van het Zorginstituut over Zinnige Zorg. Ik begon erg enthousiast en vol positieve verwachtingen, want zinnige zorg betekent volgens mij de juiste zorg – en dus de juiste hooroplossing - voor iedereen en het vermijden van onnodige ingrepen en behandelingen om de kosten van het zorgsysteem binnen de perken te houden. Daar kan niemand tegen zijn.

Deceptie

Gaandeweg werd mijn enthousiasme getemperd. Vanaf het begin heb ik maximaal informatie verstrekt en deed ik met regelmaat suggesties over hoe dit project kon worden aangepakt om het tot een succes te maken. Helaas werd de bijdrage vanuit patiënten-optiek vrijwel genegeerd, althans men hoorde ons aan, maar deed er vervolgens nauwelijks iets mee. Consensus nastreven, om de hete brij heen draaien, problemen uit de weg gaan, kortom een opmaat naar een mislukking. Nou dat is ook uitgekomen. Het rapport op zich werd belangrijker dan het komen tot oplossingen binnen de hoorbranche.

Concept eindrapport samengevat

In april 2023 kreeg ik het concept eindrapport onder ogen. Na drie jaar was men er niet in geslaagd om met één concrete verbetermaatregel te komen. Zelfs een ‘passende’ of ‘adequate’ hooroplossing was niet gedefinieerd, terwijl deze vraag vanaf het vroegste begin op tafel lag. Er worden in het rapport slechts wat suggesties voor verbetermaatregelen genoemd. Het hoe en wat, daarover geen woord. Wie het moet gaan doen? Geen idee, zelfs de verantwoordelijken voor de verschillende deelonderwerpen worden niet aangesteld. Voor zichzelf ziet het Zorginstituut wel een taak, ‘optreden als monitor’. Lekker makkelijk, geen verantwoordelijkheid nemen en toekijken vanaf de zijlijn. Om het drama compleet te maken is voor de suggesties die richting een bepaalde verbetering in de hoorbranche zouden moeten gaan geen enkele, maar dan ook echt geen enkele, financiële onderbouwing gegeven. Gedoemd dus om te mislukken.

Ontbrekende informatie

Het rapport van meer dan 70 bladzijden heeft een enorme bronnenlijst. Maar die bronnen zijn wel zorgvuldig uitgekozen. Brieven en documenten die niet in het straatje passen, zijn niet opgenomen. Denk aan de aanbiedingsbrief bij het Panaxea onderzoeksrapport uit 2021, waar ik meermaals om heb gevraagd, maar die pas werd geopenbaard nadat de directeur van Hoormij∙NVVS in april 2023 een formeel WOO (voorheen WOB) verzoek had ingediend. Dit terwijl voor slechthorenden de informatie in die aanbiedingsbrief in mijn optiek relevanter is dan het hele onderzoeksrapport zelf.
Of neem de formele reactie van Hoormij∙NVVS met inhoudelijk commentaar op het Panaxea onderzoeksrapport. Daar is serieus werk ingestoken en om misverstanden te voorkomen per brief aangeboden. Maar die informatie kwam waarschijnlijk niet goed uit en waarom zou je het dan opnemen bij je bronnen. Deze werkwijze krijgt in mijn ogen de schijn van manipulatie. De slechthorende is de dupe, want daarvoor zijn ook na drie jaar geen oplossingen of verbeteringen in zicht.

Hoezo zinnige zorg?

Stoppen met de activiteiten van dit bureautje van het Zorginstituut lijkt mij het meest zinnige voor de zorg. Besteed het vrijkomende (belasting)geld aan écht zinnige zorg, zoals slechthorenden een juiste hooroplossing verstrekken. Of meer algemeen, gebruik het geld voor meer ‘handen aan het bed’. Nog langer op deze wijze doorgaan is echt zonde van het geld, de tijd en de energie die erin wordt gestoken. Heb ik het mis? Ben ik bevooroordeeld? Misschien wel gefrustreerd? Allemaal best mogelijk. Maar ik voel mij gesteund door een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. In april 2023 rapporteert dit gezaghebbende orgaan: “Het programma zinnige zorg heeft de verwachtingen niet waargemaakt.” De Algemene Rekenkamer trekt de conclusie om te stoppen met dit project of een totaal andere aanpak te kiezen.

Willem Dekker
Belangenbehartiger bij Hoormij∙NVVS

Lees ook:

Publicatiedatum: 06 juni 2023