Commissie Slechthorendheid

De commissie slechthorendheid wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met gehoorverlies/-problemen. En streeft ernaar om slechthorenden via inclusie en participatie optimaal te laten functioneren in de maatschappij.

Wat zijn de doelen?

 • Voorlichting geven aan mensen met gehoorverlies en (zorg-)professionals over slechthorendheid.
 • Het bevorderen en organiseren van lotgenotencontact.
 • Het behartigen van de collectieve belangen en het vertegenwoordigen van patiënten-inbreng.

Een greep uit de activiteiten

 • Het organiseren van webinars en voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen met gehoorverlies.
 • Het organiseren van (online) gespreksgroepen voor mensen met gehoorverlies.
 • Het verstrekken van betrouwbare informatie via de website, nieuwsbrieven en social media.
 • Het beantwoorden van vragen van mensen met gehoorverlies via slechthorendheid@stichtinghoormij.nl en website.
 • Het onderhouden van kennis en bijhouden van actuele ontwikkelingen en deze delen met de achterban.
 • Het signaleren van knelpunten bij de achterban en deze vertalen naar belangenbehartiging.
 • Het onderhouden van contacten en samenwerken met nationale én internationale spelers uit het veld over slechthorendheid. Bijvoorbeeld met overheidsinstanties, verzekeraars, audiciens, hulpverleners, de EFHOH, IFHOH en belangenorganisaties voor slechthorende jongeren. Deze laatsten blijven het aanspreekpunt op bijvoorbeeld onderwijs en arbeid.
 • Overleggen met - onder andere - zorgverzekeraars over opname van hoorhulpmiddelen en zorg in de basisverzekering. Of met het ministerie van VWS over het hoorzorgbeleid.
 • Het bevorderen van de toegankelijkheid van de publieke omgeving voor mensen met gehoorverlies (bijvoorbeeld door ringleidingen, ondertiteling of verbeteren akoestiek).
 • De werkgroep Toegankelijkheid - te bereiken via toegankelijkheid@stichtinghoormij.nl - richt zich op het keuren en aanleggen van ringleidingen in met name publieke ruimtes. 
 • Het geven van voorlichting aan geïnteresseerden zoals ouderenorganisaties, onderwijsinstellingen en workshops voor studenten geneeskunde.
 • Participatie in werkgroepen op het gebied van richtlijnontwikkeling, zorg en onderzoek samen met KNO-artsen, huisartsen en andere zorgprofessionals.

Werkwijze

De commissie is ingesteld door- en rapporteert aan - het bestuur van Hoormij∙NVVS. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers die de diverse taken onderling verdeeld hebben. Zij werken samen met de andere geledingen van Hoormij∙NVVS, met medisch adviseurs én andere belangrijke spelers uit het veld.

Contact

De commissie slechthorendheid is te bereiken via slechthorendheid@stichtinghoormij.nl.