Wie helpt mijn slechthorende kind verder?

Kinderen kunnen grote gevolgen ondervinden van hun slechthorendheid. Gelukkig zijn er diverse instanties waar hulp te verkrijgen is. Ook zijn er dingen die je als ouder van een slechthorend kind thuis kunt doen. Hoormij∙NVVS verwijst naar FOSS/FODOK - voor ouders van slechthorende, dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Wat kun je thuis doen?

Als je kind slechthorend is, ontstaat vaak een wirwar van gevoelens. Het kan dan gaan om verdriet, onmacht of juist de wil om de beste zorg en begeleiding te zoeken. Natuurlijk zijn er zorgen over de toekomst van je kind. Belangrijk is het om een nieuw startpunt te vinden van waaruit je samen met je kind op weg kunt. Essentieel hierbij is dat ouders hun eigen verantwoordelijkheid houden. Hoe veel goede en deskundige hulp je ook krijgt, je moet uiteindelijk zelf uitmaken hoe je je kind opvoedt. Het is daarbij van belang dat hulpverleners daarvoor alle benodigde informatie geven.
Verder vraagt het van jou als ouder dat je je zoveel mogelijk openstelt voor je kind en je zoveel mogelijk probeert in te leven in zijn wereld. Stimuleer dat je kind zich op een positieve manier kan uiten. Bijvoorbeeld ook met plaatjes en gebaren. Als het maar duidelijk weet te maken wat het bedoelt. Het is belangrijk dat het kind zoveel mogelijk blijft communiceren met anderen en zich wat dat betreft niet terugtrekt. Een goed horend kind reageert, als het wil, moeiteloos op wat ouders terloops zeggen. Een slechthorend kind moet veel gerichter en bewuster worden toegesproken: duidelijke articulatie, vaak herhalen van wat gezegd is en zorgen dat het kind je aankijkt. Een ernstig slechthorend kind is op afstand niet te beroepen. Alleen al in het verkeer vraagt dit lange tijd om extra alertheid.

Vroegbegeleiding

Kinderen kunnen grote gevolgen ondervinden van hun slechthorendheid. Het kind kan zich terugtrekken uit de communicatie of ander afwijkend gedrag vertonen. Dit is voor ouders niet gemakkelijk. Zij zitten dikwijls met allerlei klemmende vragen, zoals: ‘Ik snap niet wat mijn kind zegt’, ‘Hoe kan mijn kind meedoen met andere kinderen?’, ‘Hoe kan ik hem helpen?’
In Nederland zijn er diverse instellingen op het gebied van auditieve en communicatieve handicaps die verschillende vormen van vroegbegeleiding voor slechthorende kinderen bieden. Vroegbegeleiding gaat uit van de hulpvraag van ouder en kind. Er wordt eerst geïnventariseerd wat de problemen zijn waarmee ouders worden geconfronteerd . Samen met de ouders wordt een keuze gemaakt voor één of meer vormen van begeleiding. De keuze moet passen bij de problemen van het kind en bij de hulpvraag van de ouders. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit gezinsbegeleiding, oudercursussen, individuele ondersteuning, en speciale peutergroepen. 

Onderwijs

Het onderwijs aan leerlingen met een handicap of beperking is de laatste decennia sterk veranderd. Duidelijk merkbaar is het streven om meer leerlingen te integreren in het regulier onderwijs. Op het speciaal onderwijs (dit noemen we cluster 2 voor doven, slechthorenden en kinderen met TOS) is in die periode flink bezuinigd en veelal is het speciaal onderwijs onder het bestuurlijk gezag van een reguliere onderwijsinstelling gekomen.

Omdat er steeds meer dove en slechthorende kinderen naar het regulier onderwijs gaan is er discussie ontstaan over de toekomst van het onderwijs aan deze kinderen. Hoormij∙NVVS heeft in samenwerking met de FODOK een visie document opgesteld. U leest deze notitie hier.

Hoormij∙NVVS is vanzelfsprekend actief betrokken bij Passend Onderwijs (per 1-8-2014 ingevoerd) en met name voor cluster 2. Cluster 2 is het speciaal onderwijs en ook de specifieke begeleiding in het regulier onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met TOS. Vanuit cluster 2 kunnen drie soorten onderwijsarrangementen worden toegekend: Intensief (=speciaal onderwijs), medium (= regulier onderwijs met intensieve begeleiding) of licht (= regulier onderwijs met lichte vorm van begeleiding). Cluster 2 heeft binnen Passend Onderwijs een bijzondere landelijke positie en maakt geen deel uit van het bestuurlijk gezag van de Samenwerkingsverbanden. Hoormij∙NVVS ijvert voor goede communicatie tussen de school/onderwijsinstelling en de ouders en maakt zich sterk voor inspraak en zeggenschap van ouders.

 

FOSS/FODOK is er voor ouders van slechthorende en dove kinderen én voor kinderen met TOS

FOSS/FODOK