Tinnituspatiënten stuiten nog steeds op te lange wachttijden bij Audiologische Centra

Al ruim tien jaar hebben tinnituspatiënten te maken met wachttijden bij Audiologische Centra (AC). Dat betekent een lange periode van onzekerheid, angst en machteloosheid voordat er zicht is op professionele hulp. Wat wél gelukt is, is dat AC’s eenduidig hierover communiceren. De inspanningen hebben echter niet geleid tot vermindering naar de maximale periode van vier weken. Daarmee overschrijden de AC’s hun eigen kwaliteitsnorm. Hoormij∙NVVS trekt nu opnieuw aan de bel.

Drie jaar geleden heeft Hoormij∙NVVS dit onderwerp al besproken met de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). De Federatie herkende toen het beeld, maar zag hindernissen die een oplossing in de weg staan. Om te beginnen hanteerden de verschillende - bestuurlijk onafhankelijke - centra niet dezelfde definitie van wachttijd. Verder waren de computersystemen niet ingericht om uniform te rapporteren. Bovendien was er gebrek aan tijd, geld en personeel om de knelpunten aan te pakken.

Informatie over wachttijden nu uniform

Uiteindelijk heeft de FENAC een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van Hoormij∙NVVS om eenduidige informatie over de wachttijden door AC’s te realiseren. Na twee jaar is deze werkgroep daar gedeeltelijk in geslaagd. De meesten gebruiken nu dezelfde definitie in hun rapportage. Dit geldt helaas niet voor de centra van academische ziekenhuizen. Vooralsnog is er geen zicht op dat zij zich conformeren aan de FENAC-standaard.De FENAC-werkgroep beschouwt haar taak als afgerond. De vraag is echter: hoe nu verder?.

Wachttijd naar maximaal vier weken

Voor Hoormij∙NVVS is correcte registratie en informatie over wachttijden belangrijk, maar niet meer dan een kleine eerste stap. De vermindering van wachttijden conform de ‘Treek-norm’ (max. 4 weken wachttijd) heeft de hoogste prioriteit.Tot op heden is het niet gelukt om de FENAC ervan te overtuigen dit voortvarend aan te pakken. Op vragen naar een plan van aanpak blijft FENAC het antwoord schuldig. Over het algemeen is de respons: ‘geen tijd, geen geld, geen mensen’ of ‘het hoort bij de huidige situatie in de zorg’. Zelfs het aanbod om samen het gesprek met verzekeraars aan te gaan om het ‘geen geld- argument’ te weerleggen viel in onvruchtbare aarde.

Onacceptabel

De patiëntenorganisatie concludeert dat de FENAC het als business as usual beschouwt om de eigen kwaliteitsnorm voor wachttijden te overschrijden. Dit is niet acceptabel. Hoormij.NVVS beraadt zich daarom op vervolgstappen.

Publicatiedatum: 22 mei 2023