Hoormij∙NVVS stelt vergoeding hoorhulpmiddelen en lidmaatschap patiëntenorgansatie ter discussie

De Tweede Kamer gaat op 30 juni 2021 in debat over het verzekerde pakket. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND, KBO-PCOB en Hoormij∙NVVS vinden eenvoudige toegang tot goede, passende en betaalbare zorg van groot belang. De basisverzekering vervult hierbij een belangrijke rol en biedt toegang tot veel zorg. Tegelijkertijd ervaren patiënten, ouderen en mensen met een chronische aandoening of beperking nog altijd drempels die hen belemmeren om de best passende zorg te krijgen. In een brief aan de 2e Kamer zijn een aantal verbeterpunten opgesteld, waaronder de vergoeding voor hoorhulpmiddelen én de vergoeding van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Dit doen wij voor jóu!

Met een breed verzekerd pakket kunnen we iedereen toegang bieden tot passende zorg. Naast de inhoud van het pakket, zijn voor mensen die zorg nodig hebben ook de bijkomende kosten van belang. Mensen hebben te maken met een stapeling van eigen bijdragen die de toegang tot passende zorg belemmeren en/of waarvoor een redelijke onderbouwing mist. Bijvoorbeeld: Het bijbetalen voor hoorhulpmiddelen mist onderbouwing. Een gehooraandoening is niet voorzienbaar. En van besparing - omdat je met een gehoorapparaat minder kosten hebt die normaal voor eigen rekening komen - is geen sprake. Daarbij is passende hoorzorg onmisbaar om mee te kunnen doen in de samenleving, van groot belang voor kwaliteit van leven en het voorkomen van indirecte gezondheidsklachten.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenorganisatie

Ook mist in veel verzekeringspolissen de aanspraak op vergoeding van het lidmaatschap van patiënten- en cliëntenorganisaties. Dit betreft vaak een bescheiden bedrag, maar is van grote betekenis voor onze organisaties en hun leden. Wij roepen zorgverzekeraars om in de polisvoorwaarden voor 2022 en in alle aanvullende verzekeringen een vergoeding voor lidmaatschap van een patiënten- of cliëntenorganisatie op te nemen.

Dit doet Hoormij∙NVVS nog meer voor jóu!

Hoormij∙NVVS streeft ernaar dat goede (hoor- en evenwichts)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden je betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor joú en al die mensen die hiermee te maken hebben. Lees verder >

Publicatiedatum: 28 juni 2021