Verband tussen gehoorverlies en vermindering van de cognitieve prestaties

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat er een verband is tussen gehoorverlies en dementie. De uitkomsten van meerdere observationele studies duiden op een vrij consistent verband tussen gehoorverlies en vermindering van cognitieve prestaties. De bevindingen suggereren dat het verband tussen gehoorverlies en verminderde cognitie aanwezig kan zijn op eerdere niveaus van gehoorverlies dan eerder werd erkend; de huidige drempel van 25 dB voor het definiëren van gehoorverlies bij volwassenen kan te hoog zijn.

Sterkste verband bij mensen met laagste graad van gehoorverlies

Onderzoeker Justin Golub en anderen publiceren in 'JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery' observationeel onderzoek waarin dat verband tussen gehoorverlies en cognitie nogmaals wordt nagegaan onder een groep van 6451 volwassenen. Opmerkelijke bevinding: ze vonden het sterkste verband met verslechterde cognitieve testprestaties juist bij degenen met de laagste graad van gehoorverlies, namelijk verlies dat nog net viel binnen het interval dat doorgaans wordt beschouwd als ‘normaal horen’ (gehoorverlies van 0-15 dB).

Nog te vroeg voor harde conclusies

Eerder onderzoek wees uit dat er een dosisafhankelijke associatie bestaat tussen de mate van gehoorverlies en de verminderde prestaties op cognitieve tests. De bevinding van Golub e.a. zou daar dus mee in tegenspraak zijn en het trotseert bovendien het in de meeste studies gebruikelijke afkappunt voor gehoorverlies dat bij 25 dB wordt gelegd. Hun onderzoek wekt de stellige indruk dat het verband tussen gehoorverlies en verminderde cognitie al eerder, namelijk bij lagere niveaus van gehoorverlies aan de orde is. Toch vinden commentatoren Danielle Powell e.a. dat het voor harde conclusies nog te vroeg is. Eerst moet het onderzoek van Golub e.a. maar eens worden gerepliceerd, zo menen ze. En mocht dat lukken, dan moet vervolgens de vraag zijn in hoeverre deze nieuwe kennis kan worden ingezet bij de preventie van dementie. 

Bron: JAMA Network en Medisch Contact

Publicatiedatum: 18 november 2019