TRT in Nederland

TRT : Tinnitus (Re)Trainingen in Nederland

De NVVS-commissie Tinnitus Hyperacusis verzamelt  informatie over het bestaande aanbod aan Tinnitus- trainingen, cursussen, begeleiding en/of behandelingen die o.a. op grond van neurofysiologische en/of een (neuro)psychologisch model worden gegeven en aanvullend al dan niet gebruik maken van z.g. ruismaskeerders en/of hoortoestellen. Deze trainingen hebben allen als doel ”het leren omgaan” met Tinnitus en soms ook Hyperacusis. Het overzicht is samengesteld op basis van tot nog toe ontvangen informatie en zal in de toekomst worden aangevuld en/of uitgebreid als er meer of verbeterde informatie beschikbaar komt.

Audiologische Centra in Nederland

In vrijwel alle centra worden beperkte of uitgebreidere tinnitusbehandelingen gegeven op basis van psychosociale counseling met audiologisch/technische zorg. Deze zijn vaak individueel en soms groepsgewijs. Enige nadere schriftelijke beschrijving van de behandelingen is echter (nog) nauwelijks voorhanden.

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
Chr. Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
telefoon: 030 – 2769902
e-mail: info@fenac.nl
website: www.fenac.nl

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Uitgebreide individuele diagnostiek en behandeling c.q. begeleiding door een multidisciplinair team van KNO-arts, audioloog, psycholoog en maatschappelijk werkster. Cognitieve en gedragstherapeutische begeleiding indien mogelijk ondersteund door gebruik van een hoortoestel.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Tinnitusteam
KNO afdeling AZR Dijkzigt
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
telefoon: 010 – 4633230

ProPersona

Intensieve groepstraining (Tinnitus Management Training) op basis van cognitieve-, psychomotorische- en creatieve therapie door een team van sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, ervaringsdeskundige en psycholoog. Deeltijdbehandeling van één dag per week gedurende +/- twee maanden.

Landelijk (G)GZ
Centrum voor doven en slechthorenden ”de Riethorst”
Postbus 70 (Willy Brandlaan 20)
6716 BB Ede
telefoon: 0318 – 433610
teksttelefoon: 0318 433600
fax: 0318 433689
e-mail: infodoven-slechthorenden@propersona.nl 
website: www.propersona.nl

GGMD voor Doven en Slechthorenden

GGMD biedt begeleiding en behandeling voor mensen met tinnitus, hyperacusis en de ziekte van Ménière.

De trainingen 'Leven met Tinnitus of Hyperacusis' en ' Leven met Ménière' zijn gericht op het beter leren omgaan met de problematiek. Er wordt informatie gegeven en ervaringen uitgewisseld met lotgenoten. Onder deskundige begeleiding wordt gewerkt aan een manier om de tinnitus, hyperacusis of Ménière beter te kunnen verdragen. Ontspanning en bewustwording zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Bij de groepsbehandeling tinnitus/hyperacusis wordt met een erkend psycholoog gewerkt aan gedragsverandering met als doel het beter leren omgaan met de problematiek. Aan de groepsbehandeling werkt ook een psychomotorisch therapeut mee en indien nodig een creatief therapeut.

Daar deze gehoorstoornissen op allerlei terreinen gevolgen heeft is aanvullende training of begeleiding mogelijk zoals: individuele begeleiding, loopbaanbegeleiding, communicatietraining en de informatiebijeenkomsten tinnitus en werk.

De trainingen en groepsbehandeling beslaan 9 à10 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Meer informatie en reeds geplande trainingen zijn te vinden op www.GGMD.nl.

GGMD hoofdkantoor Gouda
Büchnerweg 3
2803 GR  Gouda
Telefoon 0800 – 337 46 67 (gratis)
Teksttelefoon 0800 – 337 48 57 (gratis)
SMS 06 – 10 908 606
Fax 0182 – 549 196
contact@ggmd.nl
www.ggmd.nl

RIAGG Rijnmond Zuid

Tinnitus cursus en gespreksgroep op basis van cognitieve gedragstherapie, bestaande uit 12 bijeenkomsten en 2 terugkombijeenkomsten. Aandacht voor acceptatieproblematiek (rouw, rolverandering) evenals ontspanningsoefeningen. De groep zal worden geleid door een psychotherapeut en een psychiater. Deze cursus start 2 maal per jaar, afhankelijk van de behoefte.

RIAGG Rijnmond Zuid, afdeling: Doventeam
Twentestraat 52
3083 BD Rotterdam
telefoon: 010 – 496 0535
teksttelefoon: 010 – 496 0697
fax: 010 – 4960827
e-mail: doventeam@riagg-rijnmond-zuid.nl
website: www.riagg-rijnmond-zuid.nl

Cursus Stressreductie door Aandachttraining

Een stressreductie programma van 8 wekelijkse bijeenkomsten voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het leren omgaan met stress, ziekte, burnout, pijn, moeheid en andere klachten. Er worden de cursussen gegeven in Groningen en Utrecht.

Johan Tinge
Oosterveld 14
9451 GX Rolde
telefoon: 0592-24 36 48
e-mail: jtinge@aandachttraining.nl
website: www.aandachttraining.nl

Adelante audiologie & communicatie

Zorgcentrum Adelante audiologie & communicatie is onderdeel van Adelante. Op basis van Tinnitus Retraining Therapy (Jastreboff 1995) wordt vanuit een multidisciplinair team - zowel individueel als in groepsverband –tinnitusbehandeling gegeven. Deze behandeling omvat al die activiteiten, die bevorderen dat de cliënt weer in de best mogelijk auditieve, fysieke en psychosociale conditie komt, zodat hij/zij weer een zo normale mogelijke plaats in de maatschappij kan innemen. De programma’s richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven door “het leren omgaan” met tinnitus, hyperacusis en de ziekte van Ménière. Verder vindt rondom het thema tinnitus wetenschappelijk onderzoek plaats.

Adelante audiologie & communicatie, Tinnitus Centrum Limburg
Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
telefoon: 045-528 2900
website: www.adelante-zorggroep.nl

De kosten van alle hier genoemde trainingen worden (vaak) volledig vergoed door ziektekostenverzekeraars, mits binnen en conform de polisvoorwaarden. Maar dat is niet in alle gevallen zo en hangt (ook) af van de door jou afgesloten (extra) polis. Laat je vooral goed voorlichten op dit punt!