Gebruik website Stichting Hoormij

Wanneer je je registreert voor deze website, of voor de nieuwsbrief, of voor andere (digitale) activiteiten van Hoormij.NVVS, of wanneer anderszins  gegevens op deze website of bij Hoormij.NVVS achterlaat, gelden de volgende voorwaarden:

Je verklaart nadrukkelijk akkoord te zijn met de disclaimer, privacy statement en cookiebeleid van deze website en Hoormij.NVVS

  • Gegevens vul je naar waarheid in
  • Je gebruikt (o.a. in reacties) geen schuttingtaal, discriminerende en/of beledigende teksten, verstrekt geen persoonsgegevens van derden en plaatst geen reclame-uitingen
  • Je respecteert de mening van anderen.

Stichting Hoormij heeft het recht gegevens en reacties te verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden of anderszins in strijd zijn met het doel van deze website. Ook heeft Stichting Hoormij het recht om ervaringen in te korten of redactioneel te bewerken. Voor de aan www.stichtinghoormij.nl verbonden discussiefora gelden aparte spelregels.

Disclaimer

Dit is de website van Stichting Hoormij. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid of de juistheid van deze informatie. De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming op andere websites worden geplaatst of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik van www.stichtinghoormij.nl verbind je je ertoe de in deze disclaimer omschreven gebruiksvoorwaarden na te leven. Het gebruik van www.stichtinghoormij.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het bezoeken van een specialist, het aanschaffen van een hoorhulpmiddel of het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op www.stichtinghoormij.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Aansprakelijkheid

Stichting Hoormij zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desalniettemin aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Je kan geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website, noch kan Stichting Hoormij verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door www.stichtinghoormij.nl verstrekte informatie of door bezoekers geplaatste ervaringen.

Juistheid en actualiteit van informatie

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. Stichting Hoormij is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Lezerstips over onjuiste informatie of onjuist gebruik van de website zijn van harte welkom via info@stichtinghoormij.nl.

Storingen en e-mailverkeer

  • Uitgaande e-mailberichten: E-mailberichten van Hoormij.NVVS en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Heb je een e-mailbericht van Hoormij.NVVS onterecht ontvangen, wil je dan de informatie niet gebruiken en de afzender direct informeren door het bericht te retourneren? Hoormij.NVVS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, voortkomend uit onjuiste of onvolledige informatie in berichten en de bijlagen.
  • Inkomende e-mailberichten: Hoormij.NVVS aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Hoormij.NVVS garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via elektronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Hyperlinks naar derden

Stichting Hoormij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendom

De teksten, foto’s, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stichting Hoormij of aan organisaties die Stichting Hoormij toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoormij de informatie van deze website op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Privacy Statement

Registratie gegevens

Indien je je registreert op deze website verklaar je daarmee uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de disclaimer en privacy statement en akkoord te zijn met de verwerking van (persoons)gegevens zoals omschreven. De te verwerken (persoons)gegevens betreffen alle gegevens die je zelf invult op enige pagina van deze website.

De identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen onder verantwoordelijkheid van Stichting Hoormij met als primair doel registratie van leden en donateurs van Stichting Hoormij en/of de aan de stichting gekoppelde patiëntenverenigingen, informatieverstrekking aan en belangenbehartiging voor mensen geïnteresseerd in diverse hooraandoeningen. Zo kan Stichting Hoormij bijvoorbeeld aan de hand van de opgeslagen gegevens informatie, enquêtes of oproepen over bijvoorbeeld een bepaalde hooraandoening verspreiden aan die geregistreerden die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze gehooraandoening dan wel specifieke informatiebehoeften te hebben. De gegevens zullen niet aan derden zoals commerciële bedrijven ter beschikking worden gesteld. Stichting Hoormij draagt er zorg voor dat alle (persoons)gegevens naar behoren worden beschermd en beveiligd. Op jouw verzoek worden de (persoons)gegevens met bijbehorende ervaringen verwijderd uit de database. Stichting Hoormij behoudt zich het recht voor om geregistreerden en de afzenders van degene die contact opnemen, te kunnen benaderen voor het verkrijgen van aanvullende informatie.

Stichting Hoormij heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina`s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Stichting Hoormij behoudt zich het recht voor om de afzender van deze informatie te kunnen benaderen voor het verkrijgen van aanvullende informatie.
Als je contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals je naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die je ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om je verzoek te kunnen beantwoorden. 

Cookiebeleid