Samen in actie om onbehandeld gehoorverlies terug te dringen

De omvang en impact van onbehandeld gehoorverlies op werk en het dagelijks leven zijn groot. Ook is duidelijk dat de kosten ervan voor de maatschappij hoog zijn. Partijen in de hoorwereld - onder wie Hoormij∙NVVS - stelden gezamenlijk een actieplan op met een aanpak. Het doel? Erover in gesprek gaan met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en onbehandelde slechthorendheid met 20% per jaar terug te dringen. Het vergroten van bewustwording over de gevolgen ervan is een belangrijke factor hierin.

Eenmaal opgelopen gehoorschade is over het algemeen niet te herstellen. In de loop van het leven vermindert het gehoor en inmiddels zien we gehoorverlies ook al op jongere leeftijd ontstaan. Nederland telt momenteel zo’n 1,3 miljoen mensen die een gehoorverlies ervaren van meer dan 35dB; dit is het niveau waarop een hoortoestel door de zorgverzekering wordt vergoed. Een belangrijk deel hiervan, zo is becijferd, is onbehandeld (circa 45%). Het aantal mensen met gehoorverlies stijgt gestaag door, zo is berekend door SiRM, en groeit tot 2030 met zo’n 30-40.000 mensen per jaar tot 1,7 miljoen. De maatschappelijke kosten van ‘niets doen’ zijn in datzelfde SiRM-rapport in kaart gebracht: 5,8 miljard.

Bewustwording

Uit onderzoek en terugkoppeling van de beroepspraktijk blijkt dat het vergroten van bewustwording over de gevolgen van gehoorverlies een belangrijke factor is om onbehandeld gehoorverlies terug te dringen. Het vaststellen en behandelen in een vroegtijdig stadium vergroot aanwijsbaar de kans dat negatieve effecten als burn-outklachten en uitval van werk te voorkomen zijn. Dit geldt ook voor ouderen, waar het gaat om eenzaamheid en dementie. 

Krachten bundelen

Diverse partijen uit de hoorbranche hebben de handen inéén geslagen binnen de werkgroep Onbehandeld Gehoorverlies. Er zijn ideeën en plannen ontwikkeld. De interventies zijn gericht op bewustwording en vroege screening.

Actiepunten

  1. Verbetering van bewustwording onder zorgverleners zoals huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten - o.a. geriaters, verzorgenden en mantelzorgers. (Bij het herijken van de richtlijnen van meerdereberoepsgroepen moet tevens de impact en het belang van opsporen van gehoorverliesworden meegenomen.
  2. Een brede publiekscampagne gericht op bewustwording, mogelijk met ondersteuning van SIRE.
  3. Het breder implementeren van gehoorscreeningsmodules (van online modules tot capaciteit bij specialisten) onder kwetsbare 50-plussers, zoals ook de WHO voorstelt.

De brief met daarin de gezamenlijke aanpak is in december 2023 aangeboden aan het ministerie van VWS

Publicatiedatum: 28 december 2023