NZA pleit voor balans en aandacht op inkoop van kwaliteit

Volgens de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) is de verstrekking van hoortoestellen in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar is er ook ruimte voor innovatie, verdere kwaliteitsverbetering en flexibiliteit voor passende oplossingen voor individuele verzekerden. De ruimte moeten we benutten. Dat kan alleen als niet alleen audicienbedrijven, maar ook de verzekeraars kwaliteit centraal stellen.

De NZA heeft recent een eerste Monitor Hulpmiddelenzorg gepresenteerd. In deze monitor is de hulpmiddelenzorg in kaart gebracht die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Er is gekeken in hoeverre de ambities worden gehaald dat de zorg toegankelijk is, en van goede kwaliteit en betaalbaar moet zijn. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat zorg passend moet zijn: iedereen heeft recht op een passende oplossing. Zorgverzekeraars hebben daarbij op grond van de Zorgverzekeringswet een zorgplicht naar hun verzekerden. Zij zijn dus verplicht te waarborgen dat er voor elke verzekerde een passende oplossing beschikbaar is.


Hoewel het rapport van de NZA een veel bredere sector beschrijft, bevat het ook voor de hoorzorg een aantal belangrijke observaties en conclusies. In de eerste plaats wordt gesteld dat de hulpmiddelenzorg over het algemeen goed geregeld is. De zorg is van goede kwaliteit en gemiddeld zijn gebruikers zeer tevreden. Gebruikers vinden het regelmatig onduidelijk hoe en door wie bepaald wordt in welke zorgcategorie zij vallen, op welk toestel zij aanspraak maken en welke vergoeding daarbij hoort. De (potentiële) gebruiker moet hierover duidelijker geïnformeerd worden. Daarbij kunnen de zorgverzekeraars, maar zeker ook de audicienbedrijven, een belangrijke rol spelen. Het rapport beschrijft dat de zorgverzekeraars de aflopen jaren zeer scherp op prijs hebben ingekocht, dat uiteraard een gunstig effect heeft op de totale kosten. Daar wordt echter aan toegevoegd dat in verschillende sectoren de bodem echt is bereikt. Een nog verdere druk op de prijs zal ten koste gaan van de kwaliteit en werkt belemmerend voor de gewenste innovatie van medische hulpmiddelen. De monitor waarschuwt voor het risico dat nieuwe ontwikkelingen en technologieën niet direct op de Nederlandse markt beschikbaar komen door de relatief lage prijzen. Het is dan ook positief dat NZA pleit voor een goede balans en meer aandacht voor inkoop op kwaliteit.

Bron: NVAB

Relevante links

Waarschuwingen zorgverzekeraars vanwege onvoldoende transparant inkoopproces

Publicatiedatum: 22 juli 2019