Wordt een hoortoestel vergoed door de zorgverzekeraar?

Hoortoestellen komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding als uw gehoorverlies meer dan 35 dB bedraagt en/of u last heeft van ernstige tinnitus.
• Uw eerste aanspreekpunt voor vergoedingen is uw zorgverzekeraar (basis- en aanvullende zorgverzekering).
• Daarnaast kunt u mogelijk in aanmerking komen een vergoeding van de gemeente (Wmo). Alleen blijkt dit in de praktijk erg lastig.
• Ook is het eventueel mogelijk om kosten op te voeren als buitengewone uitgaven bij uw belastingen.

Basiszorgverzekering
Vergoeding van gehoorapparaten valt onder de basisverzekering. Om voor een hoortoestel in aanmerking te komen geldt dat uw gehoorverlies (gemiddelde van de metingen bij 1000, 2000 en 4000 Hz) 35 dB of meer moet zijn en/of dat u last heeft van ernstige tinnitus. Ook bijzondere individuele zorgvragen kunnen als indicatie gelden, zoals kinderen met een taal-, spraakprobleem. Let op: vanaf 2013 komt u ook voor vergoeding in aanmerking als u aan één oor een gehoorverlies van 35 dB of meer heeft.

Vanuit de basisverzekering worden in 2013 hoortoestellen (en tinnitusinstrumenten/-maskeerders) voor 75% vergoed. Zelf betaalt u een eigen bijdrage van 25%. Het kan zijn dat (een deel van) uw 25% eigen bijdrage vergoedt wordt vanuit een aanvullende verzekering. Kijk goed in uw polis naar de vergoedingen indien u een hoortoestel aanschaft bij een niet door uw verzekeraar gecontracteerde audicien of bij een audicien die niet door StAr erkend is. Let op! Op hoortoestellen is het eigen risico (naast de eigen bijdrage) van toepassing.

Hoorhulpmiddelen en dus ook hoortoestellen worden vanaf 2013 verstrekt op basis van 'functiegerichte aanspraak'. Dat wil zeggen dat u die hoorhulpmiddelen moet krijgen waarmee u goed kunt functioneren. Complex waar dat nodig is en simpel waar dat mogelijk is. U wordt volgens een protocol ingedeeld in één van de 5 patiëntcategorieën: categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is het meest complex.
Hoe werkt het protocol?
• Stap A: er wordt gemeten hoe uw gehoor er voor staat (medische check en audiologische metingen).
• Stap B: er wordt met een speciale vragenlijst in kaart gebracht welke beperkingen u ervaart in het horen en verstaan en wat de belangrijke situaties zijn waar verbetering moet komen (luistersituaties).
Stap A en B moeten uitwijzen of u een eenvoudige of een complexe ‘zorgvraag’ hebt ofwel in welke categorie u valt.
• Stap C: er wordt gezocht naar de passende ‘hooroplossing’. Hoortoestellen zijn ingedeeld in eenzelfde vijf-groepen-indeling van eenvoudig naar complex. Valt u bijvoorbeeld in categorie 2, dan kiest u samen met uw audicien een hooroplossing uit bijbehorende toestelcategorie 2. U moet uit minimaal 2 of 3 merken per categorie kunnen kiezen.

Wilt u een toestel uit een hogere categorie, dan komt u niet meer voor vergoeding in aanmerking. Wilt u een toestel uit een lagere categorie aanschaffen om zo een lagere 25% eigen bijdrage te krijgen, dan heeft dit niet de voorkeur van de verzekeraars en evenmin van de audiciens en zal dit moeten worden vastgelegd in uw zorgdossier. Wilt u accessoires aanschaffen zoals een afstandsbediening, dan kunt u hiervoor bijbetalen (soms worden deze ook vergoed vanuit de aanvullende verzekering).
Let op! Dit protocol is nieuw en uniek in de wereld. De NVVS heeft zorgen of het protocol ook een goede uitwerking is van de nieuwe wettelijke regeling van functiegerichte aanspraak waarover de NVVS enthousiast is, maar wil het protocol een kans geven mits het wordt aangepast en aangevuld waar dat nodig is. Bent u dus niet tevreden over de geboden oplossing? Ga dan voor een second opinion naar een audioloog en meld de uitkomst bij uw verzekeraar en bij het meldpunt van de NVVS. Zo kunnen we samen het protocol verder aanscherpen.

De NVVS houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de vergoedingen van zorgverzekeraars. Kijk daarvoor op www.hoorwijzer.nl/vergoedingen.