Kan de tumor weer terugkomen na een operatie?

Als tijdens een operatie zekerheid bestaat dat de tumor voor 100% is weggenomen is de kans dat de tumor terugkomt vrijwel nihil. Echter, om sommige functies te sparen, bijvoorbeeld die van de aangezichtszenuw, wordt soms met opzet een (klein) deel van de tumor achtergelaten. De kans dat dit restant dan weer gaat uitgroeien is klein en hangt vooral samen met de hoeveelheid tumor die wordt achtergelaten. Of, en zo ja in welke mate dit het geval zal zijn moet vervolgonderzoek met MRI in de jaren na de operatie uitwijzen. Als er dan groei optreedt is hetoverigens nog de vraag of een behandeling direct noodzakelijk is. Dit kan per geval verschillen. Het voert te ver om hier en detail op in te gaan, elke patiënt is verschillend.