Nieuwe website Kwaliteit TeleTolk online; meld u aan voor het gebruikerspanel

Het projectteam van Kwaliteit TeleTolk (KTT) presenteerde op Wereld Doven Dag in september 2013 de Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers. Met deze kwaliteitscriteria kunnen (nieuwe) teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. De criteria moeten uiteindelijk leiden tot teletolkdiensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen.

Om de kwaliteitscriteria op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren, heeft het projectteam een informatieve website gemaakt. Op deze website staan ondertitelde filmpjes waarin een presentator in Nederlandse Gebarentaal uitleg geeft over teletolken; de overkoepelende benaming voor verschillende vormen van tolken op afstand. Ook laat hij zien wat Total Conversation is; de nieuwe wettelijke telecommunicatiestandaard (tekst, beeld en geluid) waarmee doven en slechthorenden op dit moment met KPN Teletolk (beeld- en tekstbemiddelingsdienst) en Tolkmatch (Tolknet; inzet tolken op afstand) via een teletolk op afstand kunnen communiceren. Verder bevat de site overzichten met aanbevolen apparatuur, instructies voor het voorbereiden van een tolksessie en tips voor de samenwerking tussen tolkgebruikers en tolken. Ook kun je er de kwaliteitscriteria downloaden. De nieuwe website is te vinden op www.kwaliteitteletolk.nl.

Het project Kwaliteit TeleTolk (dat Dovenschap namens de belangenorganisaties uitvoert) loopt per 1 mei 2014 af. Alle activiteiten en taken, waarvoor fonds PGO subsidie verschafte, zijn dan met succes afgerond. In juni zal er nog een afsluitende slotbijeenkomst voor betrokkenen en genodigden worden georganiseerd.

Signaal start met Teletolkgebruikerspanel
Om teletolkdiensten als KPN Teletolk en tolk op afstand van Tolkmatch goede feedback te geven vanuit de gebruikers wil Signaal graag zoveel mogelijk gegevens en ervaringen van gebruikers verzamelen. Daarom heeft Signaal namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden een ‘Teletolkgebruikerspanel’ opgezet. Het doel van dit panel is om ervaringen van teletolkgebruikers te inventariseren, vast te leggen en periodiek te publiceren. Het gaat dan om zaken als tevredenheid over kwaliteit, uitvoering en toegankelijkheid voor dove en slechthorende personen. Deze informatie heeft Signaal nodig voor overleg met beleidsmakers, uitvoerende partijen, leveranciers van Total Conversation en teletolkdienstverleners, zodat de dienstverlening aan doven en slechthorenden waar nodig verbeterd kan worden. De resultaten van het panel worden elk kwartaal gepubliceerd op de website van Signaal. U kunt zelf ook een bijdrage leveren door u aan te melden voor het Teletolkgebruikerspanel.

Het panel wordt gelijk met de nieuwe website gelanceerd. Kijk voor meer informatie over het panel of voor het aanmeldformulier op www.kwaliteitteletolk.nl/teletolkpanel.  

De belangenorganisaties zetten zich via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder tolkvoorzieningen en telecommunicatie & spoedeisende hulp. Lees meer bij Samen Sterk.

Publicatiedatum: 18 april 2014