Het vergoedingssysteem voor hoortoestellen; hoe staat het er voor?

Al anderhalf jaar is het nieuwe systeem voor verstrekken en vergoeden van hoorhulpmiddelen ‘in de lucht’. NVVS heeft zich daar actief mee bemoeid en blijft dat ook doen. Hierbij een update van de stand van zaken.

Vergoeding hoortoestel buiten database
NVVS heeft alle zorgverzekeraars gevraagd hoe zij omgaan met het vergoeden van een hoortoestel dat niet is opgenomen in hun gezamenlijke database. Tot nu toe waren er zorgverzekeraars en tussenpersonen die al op voorhand een aanvraag afwezen, wanneer een toestel niet in de ZN-database zat. Na enig aandringen door de NVVS blijkt nu dat alle zorgverzekeraars ook de vergoeding van 75% bieden als een toestel niet in de database zit. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: iemand kan uitsluitend met dát toestel functioneren, de afgesproken procedure is gevolgd en er is een gegronde ‘extra zorgaanvraag’ gedaan.
Dit is een opvallende aanpassing van beleid en handelswijze van een enkele zorgverzekeraar. Ook verzekeraars die een aanvraag voor een toestel buiten de database tot nu toe afwezen, hebben, na contact met de NVVS, inmiddels hun beleid aangepast.

Evaluatieonderzoek
Minister Schippers heeft Zorginstituut Nederland/CVZ opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek naar het systeem van functiegerichte verstrekking van hoorhulpmiddelen. Daarbij worden vragenlijsten gebruikt die ook op Hoorwijzer.nl staan. De NVVS dringt er nu bij het instituut op aan dat er aanvullend onderzoek gedaan gaat woorden op basis van de bij NVVS binnengekomen klachten. Uiteraard zullen wij uw toestemming vragen indien wij uw melding door willen sturen. De gezamenlijke zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, zijn bereid om een deel van de kosten van zo’n extra onderzoek op zich te nemen.
De minister heeft besloten nog niets aan het systeem te veranderen tot na de evaluatie. Dat wil zeggen dat hoorhulpmiddelen in ieder geval voor 2015 dus nog in het pakket blijven. De evaluatie zal mede bepalen wat er daarna gaat gebeuren. De audiciens verenigd in de NVAB zijn in ieder geval al bezig met een lobby om de hoortoestellen voor ouderen uit het pakket te krijgen. Een doorn in het oog van de NVVS.

Nieuwe aandachtspunten: particuliere aanschaf en restitutievergoeding
Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er ook diverse punten van zorg. Zo melden mensen ons met regelmaat dat ze hun hoortoestellen zelf hebben betaald, zonder vergoeding door de zorgverzekeraar. Een dergelijke particuliere aanschaf kan flink in de papieren lopen. Dus vroegen wij ons af: is het in het nieuwe systeem eigenlijk wel nodig, zo’n particuliere aanschaf? Of een dure ‘upgrade’ van een hoortoestel? Wat beweegt u en andere slechthorenden eigenlijk om flink in de buidel te tasten, terwijl u volgens de regels in principe 75% vergoed kunt krijgen? Help ons die vraag te beantwoorden, zodat wij kunnen kijken waar eventueel aanpassingen in het systeem nodig zijn. Of waar behoefte is aan meer informatie, bijvoorbeeld over het indienen van ‘een extra zorgvraag’. Mail naar hoorwijzer@nvvs.nl.

NVVS stuurde onlangs met patiëntenfederatie NPCF een brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor behoud van de vergoeding die u kunt krijgen wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat (restitutievergoeding). De Tweede Kamer heeft uiteindelijk besloten om deze vergoeding niet helemaal te schrappen, maar om onderscheid te maken tussen eerstelijns en tweedelijns zorg (waarvoor u een verwijzing nodig heeft). Verzekeraars krijgen meer vrijheid om verschillende polissen aan te bieden. Dat kan als uiterste consequentie hebben dat in ieder geval een bezoek aan de kno-arts of het audiologisch centrum van uw keuze niet meer vergoed wordt door uw zorgverzekeraar als deze niet is gecontracteerd; of dat u een duurdere restitutiepolis moet afsluiten. Of een audicien (waarvoor mensen van 68 jaar en ouder geen verwijzing nodig hebben, maar anderen wel) ook onder deze regeling gaat vallen, is nog niet bekend. Verzekeraars pleiten ervoor dat de aanpassing ook gaat gelden voor de eerstelijn zorgverleners. Kortom, het laatste woord hierover is nog niet gezegd.

Ondertussen zijn de eerste onderhandelingen al begonnen tussen zorgverzekeraars en audicienbedrijven over het prijsniveau. De NVVS krijgt signalen dat de verzekeraars de audicienbedrijven financieel nog meer onder druk zetten dan het afgelopen jaar al het geval is. Dat baart ons grote zorgen: zowel de ketenbedrijven als de particuliere audicien hebben grote moeite om in zakelijk opzicht het hoofd boven water te houden. Het mag niet zo zijn dat verzekeraars nu nog meer willen beknibbelen op de hoorzorg: dat gaat ten koste van kwaliteit en komt onherroepelijk op het bordje van de slechthorende. De NVVS gaat binnenkort haar jaarlijks advies opstellen aan de inkopers van zorgverzekeraars en zal er op aandringen dat nog meer kostenbesparingen niet aan de orde mogen zijn.

NVVS houdt (mede namens de overige patiëntenorganisaties voor doven en slechthorenden) de vinger aan de pols rondom de vergoedingen van hoorhulpmiddelen. Houd ook hoorwijzer.nl en ons magazine HOREN in de gaten.

Publicatiedatum: 24 juni 2014