Belangenorganisaties tolkgebruikers en beroepsverenigingen tolken maken zich sterk voor harmonisatie

Regelmatig vragen tolkgebruikers en tolken naar de stand van zaken rondom de harmonisatie van de tolkvoorzieningen: waar staan we nu, wat mogen we verwachten? Namens de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken heeft een kerngroep hierover regelmatig contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het afgelopen jaar zijn verschillende knelpunten al opgelost.

In het afgelopen jaar zijn verschillende knelpunten al opgelost. Tolkgebruikers kunnen nu, binnen de bestaande regels, naar eigen inzicht teamtolken inzetten en tolken worden nu 100% betaald als zij in teamverband werken. Dit geldt voor werk en er zijn goede vooruitzichten dat dit spoedig gelijkgetrokken wordt met het onderwijs. Voor de ‘leefsfeer’ kwam het belangrijke nieuws dat de tolkvoorziening terugkeert naar de centrale overheid en dus niet meer via de WMO bij de VNG en gemeenten.

Eén loket

Over de wijze waarop de tolkvoorziening voor de leefsfeer geregeld gaat worden, vindt momenteel overleg plaats tussen VWS en de lobbygroep. In dit overleg is ook aandacht voor de knelpunten en aanbevelingen voor de tolkvoorzieningen in het algemeen, die genoemd zijn in het rapport van Significant. Een concreet actiepunt is de ontwikkeling van één front-office, dus 1 loket voor alle tolkvoorzieningen. Houd dus de nieuwsberichten van Dovenschap, DiversDoof, Stichting Hoormij, NSV en NBTG in de gaten.

Deelnemers

Via VWS zijn ook de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrokken bij het onderwerp. De lobbygroep bestaat uit Corrie Tijsseling (adviseur Dovenschap) en Benny Elferink (belangenbehartiger Tolkvoorziening) die namens het Platform Doof-sh-tos optreden; Laura Hoogstraten (beleidsmedewerker Oogvereniging) die namens de pg-Doofblinden optreedt; Ehran Ester (voorzitter Nederlandse Schrijftolken Vereniging, NSV) en Monica Hübner (beleidsmedewerker Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, NBTG).
Publicatiedatum: 14 december 2017