Platform Doof, SH, TOS

Stichting Hoormij is niet de enige organisatie die opkomt voor jouw belangen. We werken nauw samen andere doven- en slechthorendenorganisaties, verenigd in het Platform Doof, SH, TOS. Het Platform voert het driejarige project (2013-2015) ‘Samen sterk in de samenleving’ uit. Kortweg: Samen Sterk.

Doelen:
De organisaties van doven en slechthorenden streven ernaar dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een auditieve beperking of ernstige spraak-taalmoeilijkheden (esm):
● sterker kunnen staan in de maatschappij, de zorg en maatschappelijke ondersteuning,
● optimaal gebruik kunnen maken van de (keuze)mogelijkheden wat betreft voorzieningen en audiologische hulpmiddelen,
● op die manier als volwaardig burger deel kunnen nemen aan het brede maatschappelijk verkeer.

In totaal zijn er ca. 1,6 miljoen mensen in ons land die een verminderd of geen gehoor hebben. Het niet of niet goed kunnen horen of spreken en de immense invloed die dat heeft op alle aspecten van het sociaal en maatschappelijk functioneren, vormen de rode draad in onze inzet voor deze doelgroepen.

Centraal in dit project staat het systematisch in kaart brengen van ervaringen van mensen uit onze achterbannen – om deze ervaringen vervolgens te vertalen naar aanbevelingen voor verbeteringen in maatschappij, hulpmiddelenverstrekking, onderwijs en zorg – om deze aanbevelingen vervolgens in te zetten in het bijdragen aan kwaliteitsverbetering en empowerment – om de resultaten van deze acties opnieuw te monitoren aan de hand van de ervaringen van mensen met de (nieuwe, aangepaste) situatie – om deze ervaringen vervolgens te vertalen naar aanbevelingen voor verdere verbeteringen etc.

Thema's:
In Samen Sterk zullen we ons inzetten op de drie hierboven genoemde beleidsterreinen. Daarbinnen is aandacht voor de volgende thema’s:
Zorg
o.a. informatiemateriaal ontwikkelen voor gemeenten en Wmo-raden over de doelgroep doven en slechthorenden en in nauwe samenspraak met ouders kwaliteitscriteria ontwikkelen voor de zorg aan meervoudig gehandicapte doven
Onderwijs
o.a.bijdragen aan empowerment van slechthorende en dove jongeren en jongeren met ernstige spraak-taalmoeilijkheden, informeren over en monitoren van veranderingen rond cluster 2 speciaal onderwijs en ambulante begeleiding (Passend Onderwijs)
● Audiologische hoorhulpmiddelen – verstrekking hoorhulpmiddelen
o.a.vanuit cliëntperspectief bijdragen aan een betere kwaliteit van verstrekking van audiologische hulpmiddelen, de collectieve en individuele positie van gebruikers van audiologische hulpmiddelen versterken
● CI
o.a. samenwerken in OPCI, verbeteren kwaliteit van zorg rondom CI, in kaart brengen kwaliteitsaspecten
● Ondertiteling
o.a. kwaliteit van ondertiteling verbeteren, meer ondertiteling commerciële omroep
● Telecommunicatie en spoedeisende hulp
o.a.monitoren van en informeren over de ontwikkelingen rondom invoering nieuwe telefoonbemiddelingsdienst, inzetten voor goede bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden
● Tolkvoorzieningen
o.a.inzetten voor een betere kwaliteit van tolkvoorzieningen door tijdig ensystematisch signalen van tolkgebruikers op te pakken en te vertalen naar aanbevelingen en verbeterpunten voor tolkvoorzieningen.

Overige samenwerkingsprojecten
Naast deze zogenoemde ‘voucherprojecten’ werken de belangenorganisaties ook nog samen in de volgende krachtenbundelingen:
Grow2work; over werk
Kwaliteit TeleTolk; over teletolken
● Keuzewijzers; informatie en wegwijzers rondom CI en plotsdoofheidMogelijk gemaakt door…
Het Samen Sterk-project wordt gefinancierd door het Fonds PGO van het Ministerie van VWS.

Deelnemers

De deelnemende organisaties zijn:
● Stichting Hoormij
Dovenschap
FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen)
Nederlandse Dove Jongeren (voor en door dove jongeren)
Stichting Plotsdoven
(voor plots- en laatdoven)

Aandacht voor iedereenIn het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen o.a. Wmo-raden en lokale en regionale belangen- organisaties informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

In de nieuwsbrief van 'Aandacht voor iedereen' een interview met Marien Hannink, projectleider Zorg van het Samen Sterk project. Zij vraagt aandacht voor doven en slechthorenden. Lees hier het artikel.
Lees hier meer over de projecten van Stichting Hoormij