Afdeling Gelderland-Oost

De afdeling Gelderland-Oost is een vereniging van en voor mensen met gehoorproblemen die wonen in het oosten van de provincie Gelderland. De bestuursleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 31 maart 1976. gelderlandoost@stichtinghoormij.nl

Spraakafzien

Bij een logopedist kan je een cursus spraakafzien volgen. Daarvoor is een verwijsbrief van de KNO-arts nodig. Als je de cursus gevolgd hebt, is het nuttig om de kennis bij te houden. Daarom is in de afdeling Gelderland-Oost een aantal oefengroepen spraakafzien actief. Wil je meer informatie hierover? Dan kun je terecht bij Ina Kreike.

Gebarentaal

Ina Kreike is begeleider van een oefengroep Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG). Je kunt hierover bij haar informatie inwinnen.

Afdelingsblad

Twee keer per jaar geven wij digitaal het informatiebulletin 'de Kwartelkoerier' uit. De verschijningsdatum is vlak voor de ledenvergaderingen.

Ledenvergaderingen

Twee keer per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk. Tijdens de vergadering is er een gast die spreekt over een onderwerp gericht op mensen met gehooraandoeningen. Na de pauze volgt de reguliere vergadering. Gedurende de pauzes is er ruimte voor een lotgenotencontact. Dan kun je ook informatie inwinnen over onder meer problemen met instanties, regelingen en voorzieningen. 

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kunt je aanmelden als lid van Hoormij∙NVVS landelijk. Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt. Een deel van de contributie komt ten goede aan de afdeling. Als je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke Hoormij∙NVVS te willen doneren. Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.


Zakelijke gegevens

De afdeling Gelderland-Oost is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 40123210 ), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Het nummer van de bankrekening is NL50 RABO 0689 4601 20 t.n.v. de heer E. Ivens te Doetinchem. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.