Stichting Hoormij: een hele organisatie!

Stichting Hoormij is een federatie van drie verenigingen:

• NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)
• FOSS (Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden)
• SH-Jong(Vereniging voor slechthorende jongeren)

Met de krachtenbundeling in Stichting Hoormij vanaf januari 2015 willen de drie verenigingen sterker naar buiten kunnen treden en meer bereiken voor hun gezamenlijke, veelvormige achterban. Hoewel de drie verenigingen sterk verschillen in omvang, bemensing en financiële middelen, is het uitgangspunt bij de federatievorming dat we op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samengaan onder de paraplu van Stichting Hoormij. Stichting Hoormij zal op termijn ‘voorop’ komen te staan, de drie verenigingen zullen geleidelijk op de achtergrond plaatsnemen.

Samenwerking in Platform Doof-SH-TOS

Stichting Hoormij en daarmee de drie federatiepartners NVVS, FOSS en SH-Jong werken nauw samen met de andere belangenorganisaties van mensen met een auditieve beperking: Dovenschap, Dove Jongeren Nederland, Stichting Plotsdoven en Fodok (Federatie van ouders van dove kinderen, met of zonder CI). Die krachtenbundeling heeft de naam Platform Doven, Slechthorenden en TOS (kortweg Platform Doof-SH-TOS).