Wetten voor ratificatie VN-verdrag in de maak: wat vindt u daarvan?

Staatssecretaris van Rijn werkt aan twee wetten die nodig zijn voor ratificatie van het VN-verdrag (goedkeuringswet en invoeringswet). Van Rijn heeft zijn concept-wetsvoorstellen op internet gepubliceerd. Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 16 augustus een reactie geven op de wetsvoorstellen. CG-Raad en Platform VG zullen dat uiteraard doen. Ook u kunt reageren.

De wetsvoorstellen zijn belangrijk. Ze leggen een basis voor een toegankelijke samenleving waaraan mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. Ratificatie van het VN-Verdrag – vermoedelijk in 2015 – levert een belangrijke bijdrage aan realisering van de inclusieve samenleving.

Twee vragen
De openbare internetconsultatie van Van Rijn bestaat in principe uit twee vragen. De eerste vraag gaat over bewustwording in de maatschappij. De tweede vraag gaat over de geleidelijke uitvoering. Om financiële redenen gaat de overheid het verdrag geleidelijk uitvoeren. Het kabinet vraagt de samenleving: wat heeft prioriteit? Naast antwoord op deze twee vragen, is het ook mogelijke andere punten bij Van Rijn onder de aandacht te brengen.

Reactie CG-Raad
De CG-Raad bereidt momenteel, samen met haar leden (waaronder de NVVS) en Platform VG, een reactie  voor. Zij zullen in ieder geval aandacht vragen voor:

1. Van Rijn heeft in een eerdere brief (27 juni) laten weten dat ratificatie van het VN-verdrag “een zeer belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de vernieuwing van de langdurige zorg”.  CG-Raad en Platform VG zullen Van Rijn hier nogmaals nadrukkelijk op wijzen.

2. Ook zullen zij nogmaals benadrukken dat nieuwe wetgeving nu al – dus vooruitlopend op ratificatie in 2015 – getoetst moet worden aan het VN-verdrag. Zij denken dan met name aan de nieuwe Wmo, de Participatiewet en nieuwe wetgeving rond cliëntenrecht.

3. De organisaties vragen de regering zo spoedig mogelijk sturing te geven aan hoe de departementen hun plannen van aanpak gaan opstellen om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen (incl. gezamenlijke verantwoording naar het parlement).

Inbreng van leden
De CG-Raad ontvangt graag zoveel mogelijk input en reacties van leden. Mocht u nog andere punten belangrijk vinden, laat hen dat weten. Stuur uw input naar info@cg-raad.nl of info@platformvg.nl (t.a.v. J. Homan). U kunt er uiteraard ook voor kiezen zelf een rechtstreekse reactie te geven op de internetconsultatie.

Internetconsultatie - direct naar reageren
Internetconsultatie - meer informatie van de overheid
Van Rijn zet schouders onder ratificatie VN-verdrag Handicap

De CG-Raad neemt deel aan de Coalitie voor Inclusie. Ook vanuit de Coalitie zal een reactie gestuurd worden.


Publicatiedatum: 12 augustus 2013