Voorlopige conclusie hoorzorg-onderzoek: we betalen minder voor dezelfde kwaliteit hoorzorg

Onderzoek uitgevoerd door het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) toont aan dat de kwaliteit van hoorzorg gelijk is gebleven, nadat vanaf begin 2013 hoorhulpmiddelen ‘functiegericht’ worden verstrekt. De prijzen van hoortoestellen zijn daarbij gedaald. Audiologen hebben bovendien aangegeven dat ook zij - net als de verzekeraars en de patiëntenorganisaties - achter het verfijnen van het bij deze nieuwe werkwijze horende protocol staan.

Het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (CVZ), nu opgegaan in het Zorginstituut Nederland (ZiNL), concludeerde dat het vorige systeem prijsopdrijvend was. U ging als slechthorende steeds meer voor hoortoestellen betalen. In het nieuwe systeem moest dat een halt worden toegeroepen. Gevaar was dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit. Maar ondanks dat verzekeraars audiciens onder druk hebben gezet om prijzen te verlagen, blijkt nu uit onderzoek van het AMC dat in 2013 de kwaliteit op peil is gebleven. Dat is mede te danken aan de inzet en motivatie van de audiciens. Kritiek dat het AMC-onderzoek niet onafhankelijk zou zijn, delen de patiëntenverenigingen niet. Wel blijven wij aandringen op verbeteringen en vinden wij dat monitoren heel belangrijk is.

Inzicht en verfijning
Mooi aan de nieuwe werkwijze is dat er gewerkt wordt volgens een protocol. Door de werkwijze te standaardiseren en gegevens vast te leggen, komt er meer zicht op wat wel en niet goede hoorzorg is en van welke factoren dit afhankelijk is. Dat geeft audiciens en audiologen meer inzicht, maar ook u als hoortoesteldragers zelf.
Het protocol is een startpunt. Er zijn al allerlei verbeteringen doorgevoerd en ook op dit moment wordt hard gewerkt aan verfijning. Zo is er op aandringen van NVVS vanaf het begin de mogelijkheid van een ‘extra zorgaanvraag’ gekomen. Een aanvraag die gedaan kan worden als u als slechthorende er met uw audicien of audioloog binnen het protocol in eerste instantie niet uitkomt. Momenteel wordt gewerkt aan het verfijnen van de vragenlijst waarin u aangeeft in welke situaties u wel of niet goed kunt horen. Naast deze vragenlijst wordt een methode toegevoegd die beter achterhaald wat uw wensen zijn. Ook ligt er in concept een nieuwe richtlijn klaar voor het verstrekken van overige hoorhulpmiddelen.

Deze verbeteringen komen tot stand met inbreng van audiologen, verzekeraars en input vanuit ons als patiëntenverenigingen. Het is spijtig dat ondanks vele pogingen de hoortoestelfabrikanten in Nederland en de brancheorganisatie van audiciens hieraan geen medewerking willen verlenen omdat niet aan hun eisen wordt voldaan. Inmiddels zijn wel enkele audicienbedrijven aangehaakt bij het verbeterproces en hebben internationale fabrikanten hun belangstelling getoond voor de ontwikkelingen in Nederland.

Blijven monitoren
Ervaringen van vele tienduizenden hoortoestelgebruikers (verzameld via vragenlijsten op Hoorwijzer.nl via de zgn. CQI-methode) laten in grote lijnen hetzelfde zien als het AMC-onderzoek: hoortoestelgebruikers hebben over het algemeen positieve ervaringen met het nieuwe systeem en de kwaliteit van de geboden hoorzorg. De details van de CQI-resultaten worden begin 2015 verwacht.
Dat de kwaliteit nu gemiddeld goed te noemen is, wil nog niet zeggen dat iedereen tevreden is. Daarom hebben we als patiëntenorganisatie aangedrongen op aanvullend onderzoek naar de klachten op ons meldpunt. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door PACT (lees meer in het oktobernummer van HOREN Magazine).

Zoals een bekende slogan zegt: “In het verleden opgebouwde resultaten, bieden geen garanties voor de toekomst.” Kwaliteitsmetingen moeten daarom jaarlijks worden ingezet. Loopt de kwaliteit terug, dan zijn wij als patiëntenverenigingen de eersten die partijen hierop zullen aanspreken.

Lees hier het AMC onderzoek. Lees hier de position statement van de klinisch fysici - audiologen betreffende het functiegericht verstrekken van hoorhulpmiddelen.


Op www.facebook.com/nvvs.nl ontstond een discussie naar aanleiding van dit bericht. Daar is ook een uitgebreide reactie van NVVS terug te lezen.


Publicatiedatum: 01 oktober 2014