VNG doet voorstellen voor landelijke regeling tolkvoorziening

In 2015 zal de tolkvoorziening voor de leefsituatie worden overgeheveld naar de WMO (gemeenten). Zijn er landelijke afspraken mogelijk voor de specialistische ondersteuning ‘doventolk in de leefsituatie’? Zo ja, in welke vorm? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deed in afstemming met het ministerie van VWS een verkenning om dat te bepalen. Naar aanleiding daarvan wil de VNG de tolkvoorziening voor doven, slechthorenden en doofblinden landelijk gaan coördineren.

Naar aanleiding van de verkenning heeft de VNG-commissie Gezondheid & Welzijn besloten:
- Een landelijke regeling voor de tolken namens alle gemeenten onder te brengen bij de VNG (landelijke coördinatie).
- Een landelijke toegang te organiseren voor de doventolk in de Wmo 2015, vergelijkbaar met de huidige situatie.
- Aan de ALV van de VNG (juni 2014) voor te stellen een bedrag van € 7 miljoen van het sociaal deelfonds af te zonderen voor het uitvoeren van de landelijke regeling.

Uitwerking
De VNG is in afstemming met VWS bezig met de verdere uitwerking. Zij streven ernaar zo veel mogelijk aan te sluiten bij de manier waarop de doventolk in de leefsituatie op dit moment wordt uitgevoerd (door Menzis, dit naar tevredenheid van gebruikers en belangenorganisaties). In afstemming met het ministerie van SZW verkent VNG het eventuele samenvoegen met de tolk in de werksituatie (en wel het deel waar gemeenten op basis van de Participatiewet verantwoordelijk voor worden). Het andere deel van deze voorziening (WIA-regeling) blijft nog bij het UWV.

Inkoopafspraken
Een klankbordgroep van gemeenten, belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, aanbieders en beroepsverenigingen wordt nauw betrokken bij de totstandkoming van landelijke inkoopafspraken.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden (die op dit punt samenwerken in Samen Sterk) reageren positief op de besluiten van de VNG-commissie. Benny Elferink (in Samen Sterk deelprojectleider tolkvoorziening): “We zullen de voortgang nauwlettend blijven volgen. Onze speerpunten voor de komende tijd op dit vlak zijn:
- monitoring van de uitwerking van deze regeling (hardheidsclausule, organisatie-uren)
- opbouw van het huidige budget van 7 miljoen (hebben tolkgebruikers nog recht op 30 uren per jaar?) Vooral voor het recht op 30 uur per jaar en gebruik van hardheidsclausule zullen we hard strijden.
- inhoud/invulling tolkvoorziening voor Participatiewet (valt tolkvoorziening voor werknemers in het WSW-verband daar ook onder?)
- wie doet deze uitvoering? Op basis van onze ervaringen geven we voorkeur aan Menzis Zorgkantoor.

In de komende tijd spreken we ook over één centraal loket voor de gehele tolkvoorziening naar aanleiding van onze brieven van 11 februari die we samen met de beroepsverenigingen van tolken hebben verstuurd. De gesprekken met o.a. Siméa over tolkvoorziening voor het onderwijs binnen de cluster 2 (basisonderwijs t/m MBO) zijn tot nu toe constructief. Een eventuele overheveling van de onderwijstolken zal zeker niet komend schooljaar (2014-2015) plaatsvinden.”

Brief
Om aan te geven hoe belangrijk het voor tolkgebruikers is dat de tolkvoorziening goed wordt geregeld, is er op social media spontaan het initiatief ontstaan om dit onderwerp als individuele tolkgebruiker aan te kaarten bij de burgemeester van de gemeente waar je woont. Hopelijk zorgt dit voor bewustwording en gaan gemeenten zich realiseren op hoeveel mensen deze besluiten daadwerkelijk invloed hebben. Doe ook mee! Klik hier voor een voorbeeld.

Meer informatie
Een NGT-versie van dit bericht volgt.
Zie ook: Landelijke regeling voor doventolk ‘Wmo 2015’  (VNG-bericht, 25 maart 2014). In NGT: https://www.youtube.com/watch?v=ieDHs_1qwOY

Publicatiedatum: 01 april 2014