UWV hoeft tolk niet te vergoeden voor studenten ouder dan 30

De rechtbank Oost-Brabant heeft vorige week in de zaak van Hugo Mkandawire beslist dat het UWV een tolk Nederlandse Gebarentaal niet hoeft te vergoeden voor een dove student van 30 jaar of ouder.

Hugo en Dovenschap, die Hugo bijstaat tijdens dit proces, zijn teleurgesteld nu de rechtbank heeft geoordeeld dat de wetgever een ruime vrijheid krijgt om invulling te geven aan de verplichtingen vanuit Internationale verdragen. Er zal hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. In ieder geval is wel duidelijk dat de wetgever nu aan zet is om verandering te brengen in de regelgeving om ook voor dove en slechthorende mensen een leven lang leren mogelijk te maken. Dovenschap zal daarvoor namens het Platform Doven, Slechthorenden, TOS opnieuw de politiek benaderen.

Leven lang leren voor iedereen
Volgens artikel 24 in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, die Nederland binnenkort eindelijk gaat ratificeren, moet de overheid zorgen dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en leven lang leren. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dit soms het bouwen van een lift of het plaatsen van een invalidentoilet. En voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn is vaak de inzet van tolken Nederlandse Gebarentaal of schrijftolken noodzakelijk om alle lessen goed te kunnen volgen.

De situatie van Hugo staat niet op zichzelf. Er zijn meer doven, slechthorenden en doofblinden die, net als mensen die goed kunnen horen, na hun 30e door willen leren. Dovenschap pleit er al langer voor om de huidige tolkvoorziening te veranderen en benaderde met succes de politiek, maar ook het UWV om dit in gang te zetten.

Onderzoek
Daarom doen de ministeries van VWS, OCW en SZW op dit moment gezamenlijk een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Onderzoeksbureau Significant doet in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar het systeem van de tolkvoorzieningen in Nederland. Dit is het resultaat van de notitie die Dovenschap opstelde, in samenwerking met NBTG. De notitie wordt gedragen door alle belangenorganisaties van tolkgebruikers en door de beroepsverenigingen van tolken.

Significant is momenteel bezig om interviews af te nemen met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties en beroepsverenigingen. Er worden ook interviews afgenomen met de uitvoerders: UWV, Tolkcontact en Tolknet. In maart en april zullen er groepsinterviews plaatsvinden met alle betrokkenen. Het doel is dat het onderzoeksrapport eind april klaar is. Daarna gaat VWS opnieuw in gesprek met Corrie Tijsseling namens Dovenschap, Benny Elferink namens het Platform Doven, Slechthorenden en TOS en Monica Hübner en Emmy Kauling van de NBTG, mede namens de NSV.

Echter tegen de tijd dat eventuele veranderingen worden doorgevoerd zijn we al een tijdje verder. Voor Hugo komt dit dan waarschijnlijk te laat, maar voor andere doven kunnen het onderzoek en de rechtszaken van Hugo een grote impact hebben. Dovenschap werkt met diverse partijen samen aan de zaak van Hugo. Lees meer op de site van Dovenschap.

Publicatiedatum: 31 maart 2016