Tolknet besluit niet in te schrijven op aanbesteding UWV

UWV wordt de centrale uitvoerder voor de tolkvoorziening voor leef- werk en onderwijssituaties. In oktober 2018 publiceerde zij een aanbesteding waarin zij een externe organisatie zoeken die de bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten namens UWV gaat uitvoeren. Na zorgvuldig onderzoek heeft Tolknet besloten niet in te schrijven op de aanbesteding.

Sommige eisen nog onduidelijk

De eisen die door UWV in het Programma van Eisen zijn vastgelegd vragen om forse investeringen. Deze vallen vanwege de uiteindelijke eisen aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Ook is de exacte omvang nog niet vast te stellen. Vanwege diverse eisen aan applicaties, dataopslag en data uitwisseling is nog niet duidelijk waaraan exact moet worden voldaan. Het UWV geeft aan dat na gunning op verschillende onderdelen overleg plaats kan vinden. Precieze (financiële) consequenties hiervan zijn onvoldoende duidelijk. Deze onzekerheden brengen een financieel risico met zich mee. 

Twee jaar garantie

De aanbesteding heeft een maximale looptijd van acht jaar. Hiervan zijn twee jaar gegarandeerd. Daarna kan UWV nog zes keer besluiten om voor een periode van één jaar te verlengen. In de aankondiging is aangegeven dat UWV voor de gehele periode van acht jaar een totaalbedrag van € 3.200.000 heeft geraamd. Dit komt neer op een bedrag van €400.000 per jaar. Hoewel het slechts een raming betreft gaan we er vanuit dat dit een indicatie geeft van wat UWV als een realistische inschrijfprijs beschouwd. In onze optiek is een dergelijke inschrijfprijs volstrekt ontoereikend en is daarvoor geen kwalitatief goede dienstverlening te leveren.

Geen voorfinanciering mogelijk

Om aan de noodzakelijke investeringen te kunnen voldoen hebben we verschillende financieringsopties bekeken. Voorfinanciering door UWV bij gunning is daarbij niet mogelijk. Eventuele externe financiers zien voorfinanciering, vanwege de in de aanbesteding gestelde voorwaarden en eisen, als te risicovol. Zo heeft de aanbesteding weliswaar een maximale looptijd van acht jaar, hiervan zijn echter alleen de eerste twee jaar gegarandeerd. Om geen onverantwoord financieel risico te lopen moet iedere investering hierdoor zijn afgeschreven op het budget van de eerste twee contractjaren. De eerste twee jaar is daardoor veel meer geld nodig dan in eventuele latere jaren. UWV vraagt met betrekking tot de inschrijfprijs echter om één jaarlijks vast bedrag op te geven, waardoor er voor mogelijk acht jaar tegen een veel te hoog jaarlijks bedrag moet worden ingeschreven.

Slagingspercentage van 98% onrealistisch 

UWV eist met betrekking tot de bemiddeling van tolkaanvragen dat de opdrachtnemer tot een slagingspercentage van 98% komt. Hoewel wij altijd streven naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage en zeker mogelijkheden zien om het huidige slagingspercentage van 90% te verhogen, is het in onze optiek volstrekt onrealistisch dat het realiseren van 98% binnen de invloedssfeer van de opdrachtnemer ligt. De eis gaat voorbij aan de oorzaken die ten grondslag liggen aan het huidige slagingspercentage, zoals bijvoorbeeld een grotere vraag naar tolken dan het beschikbare aanbod. Maatregelen die het benaderen of realiseren van 98% wellicht mogelijk kunnen maken liggen daardoor niet alleen binnen de bevoegdheden of het takenpakket van de opdrachtnemer. Wij kunnen ons daarom onmogelijk verbinden aan de eis zoals die nu is gesteld. Te meer omdat wij, en mogelijke externe financiers, beseffen dat het niet voldoen aan de eisen van de aanbesteding UWV kan doen besluiten het pakket vroegtijdig opnieuw aan te besteden.

Conclusie

De hoogte van de noodzakelijke investeringen en de onzekerheden en het hoge risico die daaraan gekoppeld zijn, hebben ons tot de conclusie gebracht dat het voor ons niet mogelijk is om in te schrijven. Tolknet wacht de verdere procedure van de aanbesteding nu af. Nadat hierover door UWV een besluit is genomen kunnen we meer vertellen over de gevolgen hiervan.

Bron: Tolknet

Publicatiedatum: 29 november 2018
Steun ons

Hoormij∙NVVS biedt informatie over onderzoek, behandeling en perspectief voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Wil je dat we ons hiervoor kunnen blijven inzetten? Én een wereld achterlaten waarin stilte, horen en evenwicht vanzelfsprekend zijn. Steun ons dan.

WORD LID OF DONATEUR