Staatssecretaris Van Rijn gevoelig voor argumenten voor landelijke regeling tolkvoorziening

Een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden schoof net voor de Kerstdagen aan bij een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van VWS over de hervormingen in de AWBZ en de gevolgen daarvan voor de tolkvoorziening en de begeleiding. In het gesprek uitten de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties hun bezorgdheid over de overheveling van de (nu nog) landelijke tolkvoorziening (leefuren) naar gemeenten (WMO). Deze zorgen werden enkele dagen later door diverse Kamerleden in een debat overgebracht aan Staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Benny Elferink (Dovenschap) ging namens de belangenorganisaties in op de noodzaak van landelijke regelgeving over begeleiding en tolkvoorziening binnen de WMO ten behoeve voor kleine groepen (6.000 tolkgebruikers en 1.000 cliënten voor de begeleiding). De Kamerleden van onder andere CDA, PVDA GroenLinks, VVD en D66 stelden hem ook diverse vragen. De Kamerleden gaven aan de input van de partijen in het rondetafelgesprek erg waardevol te vinden. Bij het rondetafelgesprek werd uiteraard ook een tolk Nederlandse Gebarentaal ingezet. Niet alleen vanwege de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Maar zo zagen de Kamerleden in de praktijk hoe belangrijk de tolkvoorziening is voor doven en slechthorenden, en dus ook hoe belangrijk het is dat deze goed geregeld wordt.

Geen versnippering
In het zorgdebat enkele dagen later kaartten de leden van de Kamercommissie de door de belangenorganisaties aangedragen punten aan bij Staatssecretaris Van Rijn. Volgens Kamerleden Otwin van Dijk van de PvdA en Vera Bergkamp van D66 (onder andere gesteund door Mona Keijzer van het CDA) dreigen onder andere doven en blinden slachtoffer te worden van de versnippering in de zorg door de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. "Straks zegt de ene gemeente bijvoorbeeld dat ze de doventolk niet meer vergoeden, terwijl de andere dat wel doet", zei Bergkamp. "Wij willen dat de mensen centraal komen te staan, en niet het systeem. Daarom willen we dat onder andere één zorgkantoor landelijk de tolkvoorziening blijft doen, net als nu", aldus Van Dijk en Bergkamp.

Tijdens het zorgdebat bevestigde staatssecretaris Van Rijn dat specialistische voorzieningen, zoals de tolkvoorziening en de begeleiding van kwetsbare doven en slechthorenden, landelijk ingekocht en geregeld gaan worden. De belangenorganisaties van doven en slechthorenden zijn hierover al enige tijd in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zijn blij met de toezegging van de staatssecretaris. Zij zullen hun voorstellen met de politiek blijven delen. Volgens de belangenorganisaties zijn veel tolkgebruikers tevreden met hoe Menzis Zorgkantoor momenteel de tolkvoorziening landelijk regelt. Zij pleiten er dan ook voor dat Menzis dit blijft doen. De Tweede Kamer is inmiddels weer terug van reces en zal met de definitieve WMO-plannen komen.


Publicatiedatum: 20 januari 2014