Overheveling zorg naar gemeenten; bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning (ook de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden valt hieronder) aankloppen bij uw gemeente? Dan willen Ieder(in), Patiëntenfederatie NPCF en andere cliëntenorganisaties graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan de digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de tolk voor doven en slechthorenden. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.
Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Doe mee!
De raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? loopt van 4 september tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers! Het draait om vragen als: Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. We zouden het erg op prijs stellen als u meedoet. Ga hier naar de vragenlijst. Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Dat kan ook: bel dan 030 2916 777 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur).

Programma ‘Aandacht voor iedereen’
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.
De negen organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz,, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

Publicatiedatum: 22 september 2014