NVVS in 2013 op weg naar federatie met de collega-organisaties

De besturen van NVVS, Dovenschap, Stichting Plotsdoven, FOSS, FODOK, SBNDJ/Jongerencommissie en SH-Jong hebben de intentie uitgesproken om samen een federatie te vormen. Net voor de kerstvakantie zijn er zeven handtekeningen gezet onder de intentieverklaring waarmee dit voornemen officieel is vastgelegd.

Een federatie moet leiden tot ‘samen sterker’. Door samen op te trekken, kunnen we meer bereiken voor onze achterbannen. Het geeft ook meer mogelijkheden om ons te profileren in de pers, bij de overheid en bij relevante instanties. Ook moet de federatie leiden tot meer efficiency.

Het voorbereiden van de federatie is dit najaar gestart met een inventarisatieronde om alle wensen en voorwaarden van de zeven organisaties goed in kaart te brengen. In het nieuwe jaar wordt het ontwerp van de federatie verder uitgewerkt. Het streven is om medio 2013 een definitief federatiemodel te kunnen vaststellen. Wij houden u, samen met onze federatiepartners, uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er wordt al structureel en intensief samengewerkt door de zeven organisaties. Voorbeelden: ondertiteling (SOAP!), maatschappelijke toegankelijkheid (Signaal), CI (OPCI), jongeren en arbeid (Grow2worK) en tolkvoorzieningen. Met ingang van 2013 wordt die samenwerking intensiever, o.a. door een groot, gezamenlijk project dat met VWS-subsidie van start gaat en drie jaar zal doorlopen. De zeven organisaties zijn al sinds enige jaren op hetzelfde adres gehuisvest, de besturen overleggen  regelmatig met elkaar en op bureau- en vrijwilligersniveau worden activiteiten waar nodig en mogelijk met elkaar kortgesloten. Het voornemen tot federatievorming komt daarom zeker niet uit de lucht vallen. Natuurlijk moeten er nog veel dingen worden uitgezocht voordat het zo ver is, maar met het tekenen van de intentieverklaring is een belangrijke en positieve stap gezet in de richting van een gezamenlijke toekomst.

Lees hier de intentieverklaring.

Publicatiedatum: 20 december 2012