Kentalis en GGD Hart voor Brabant zetten zich samen in voor kinderen met spraak-taalproblemen

Op 24 mei ondertekenden Kentalis en GGD Hart voor Brabant een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de intentie vastgelegd om samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise en middelen op het gebied van de taalontwikkeling van kinderen. Op de foto links drs. B.E. van den Dungen, Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis en rechts dr. H.A.M. Backx, directeur GGD Hart voor Brabant.

Kinderen met problemen in de ontwikkeling van spreken en taal kunnen hierdoor optimaal worden geholpen. Naar schatting heeft vijf procent van alle kinderen van 0-6 jaar problemen met spraak en taalontwikkeling. Een achterstand in deze ontwikkeling leidt soms tot hardnekkige taal- en leerstoornissen en kan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om deze problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en te behandelen. De samenwerkingsovereenkomst helpt om de bestaande samenwerking verder uit te bouwen.
Daarnaast vragen verschillende ontwikkelingen, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), wijzigingen op het gebied van de jeugdzorg (Wet zorg voor jeugd) en ontwikkelingen in de zorg rond het onderwijs (Passend Onderwijs), om het versterken van de onderlinge samenwerking.

Pilot
Concreet voorbeeld van de samenwerking is het maken van onderlinge afspraken in het kader van de landelijke pilot ‘Uniforme signalering van spraaktaalproblemen bij jonge kinderen in de jeugdgezondheidszorg’. Nieuw in deze samenwerking met Kentalis is dat als het nodig is medewerkers van Kentalis naar het consultatiebureau toegaan, in plaats van dat de ouder en het kind naar Kentalis komen. Deze pilot is opgezet door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). Vijf organisaties uit de jeugdgezondheidszorg nemen deel aan de pilot, waaronder de GGD Hart voor Brabant.

Onderzoek
De samenwerking met Kentalis maakt het mogelijk dat op elk moment als een kind in zijn spraak- of taalontwikkeling achterblijft, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige een beroep kan doen op Kentalis. Als het nodig is kunnen ouders rekenen op een bezoek van de jeugdverpleegkundige. Zij laat in twee huisbezoeken zien hoe ouders de ontwikkeling van spreken en taal van hun kind kunnen stimuleren. Bij onvoldoende vooruitgang wordt door verschillende deskundigen van Kentalis op het gebied van gehoor- en taalontwikkeling, verder onderzoek gedaan.  

Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.

GGD Hart voor Brabant
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen.

Publicatiedatum: 24 mei 2012