Kamerbrief over ontwikkelingen harmonisatie tolkvoorzieningen

Op 20 december 2017 informeerde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer ver de ontwikkelingen in de harmonisatie van de tolkvoorzieningen. De Kamerbrief geeft een samenvatting over de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en vertelt wat er in de komende tijd gaat gebeuren op het gebied van tolkvoorzieningen. Wat gaat er gebeuren? Dit kun je lezen in de Kamerbrief. We vatten het hieronder samen.

  • De tolkvoorziening voor de leefsfeer valt per 1 januari 2018 weer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en niet meer onder die van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De WMO zal hierop aangepast worden.
  • Ook de tolkvoorziening voor de Participatiewet gaat weg bij de VNG, de uitvoering blijft bij het UWV. De uitvoering van de leefuren blijft in het hele jaar 2018 bij de Berengroep.
  • De harmonisatie van de tolkvoorzieningen wordt onverminderd doorgezet. De bedoeling is dat er uiteindelijk 1 loket komt voor de tolkvoorzieningen in de leefsfeer, arbeid en onderwijs. Dat loket komt bij het UWV, die zelf ook de tolkvoorziening centraal maakt bij 1 kantoor, in plaats van de huidige 7 kantoren. De overheid kiest voor het UWV omdat dit een overheidsorganisatie is die voorziet in een bezwaar- en beroepsprocedure waardoor de rechten van tolkgebruikers beschermd worden. Het Ministerie heeft aangegeven dat delen van de voorziening door het UWV uitbesteed kunnen worden aan een organisatie. Hiervoor zal dan waarschijnlijk een aanbestedingsprocedure worden uitgezet. 
  • Tegelijkertijd neemt de overheid het nadrukkelijke pleit van de belangenorganisaties en de beroepsverenigingen serieus voor een goede kwaliteit van (de uitvoering van) de tolkvoorzieningen. De belangenorganisaties en de beroepsverenigingen worden dan ook voortdurend betrokken in het proces, waaronder de invulling van het loket. 
Er staat dus heel wat te gebeuren in 2018 en de jaren erna. Houd daarom de websites van Dovenschap, Divers Doof, Stichting Hoormij, de Oogvereniging, NBTG en NSV in de gaten!

Achtergrond

De gezamenlijke wens van de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken kreeg vorm in een notitie die op 7 april 2015 aan de ministeries van VWS, SZW en OCW is gestuurd. Sindsdien vindt voortdurend overleg plaats tussen de belangenorganisaties en de beroepsverenigingen, en de ministeries en de uitvoerders van de tolkvoorzieningen. 

Ga voor de NGT-vertaling van dit bericht naar de website van Dovenschap.
Publicatiedatum: 12 januari 2018