Internetconsultatie over nieuwe wet tolkvoorziening leefdomein

Sinds april 2014 maken de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken zich hard voor de harmonisatie van de tolkvoorziening. De tolkvoorziening moet ondergebracht worden bij één centraal overheidsloket. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze taak op zich genomen en is bezig om de wettelijke regels rondom de tolkvoorziening voor het leefdomein aan te passen. Hiervoor is een nieuwe wet gemaakt, waarbij er ook voor gekozen is om de burgers over deze wet te raadplegen via een internetconsultatie

De wet is per 27 maart ter inzage gelegd voor vier weken, tot 24 april. Na afloop van de internetconsultatie geeft het ministerie van VWS een reactie op de inbreng van de burgers. Daarna gaan het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting naar de Kamer voor besluitvorming en kan de wet in 2019 in werking treden.


In het wetsvoorstel staat dat het UWV aangewezen wordt als de uitvoerende organisatie. De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken hebben het ministerie van VWS er in een eerder stadium op gewezen dat tolkgebruikers en tolken niet gelukkig zijn met deze keuze. Maar VWS heeft aangegeven dat de taak alleen toegewezen kan worden aan een overheidsorganisatie. De reden is dat een overheidsorgaan onder het bestuursrecht valt en tolkgebruikers dus de mogelijkheid hebben om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen overheidsbeslissingen. 

Rol belangenorganisaties

Het ministerie van VWS heeft de keuze tussen het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Van deze drie heeft het UWV de meeste kennis van zaken over de tolkvoorziening. In alle gesprekken met de belangenorganisaties en beroepsverenigingen rondom de harmonisatie tonen zowel VWS, SZW en OCW als het UWV begrip voor de klachten van tolkgebruikers en tolken over de huidige uitvoering van de tolkvoorziening door het UWV. Het UWV heeft toegezegd dat er gewerkt wordt aan een verbetering van de uitvoering van de tolkvoorziening. Hiervoor worden de belangenorganisaties en de beroepsverenigingen steeds betrokken bij de herinrichting van de tolkvoorziening.  
Publicatiedatum: 10 april 2018