Harmonisatie tolkvoorzieningen krijgt meer vorm

Per 1 juli 2019 zijn alle tolkvoorzieningen via 1 loket geregeld: leefuren, onderwijsuren en werkuren. De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen om eerst de tolkvoorziening te centraliseren. Daarna is er ruimte voor de harmonisatie van de tolkvoorziening. Deze fasering is nodig omdat er anders teveel dingen tegelijk moeten veranderen, en het risico op fouten groter is. Dat is niet wenselijk voor tolkgebruikers en tolken. Het doel is dat er uiteindelijk geen verschillen meer zijn in de regelingen en tarieven tussen leefdomein, werkdomein en onderwijsdomein.

Proeftuin Tolkvoorziening van het UWV

Op 27 september hadden Benny Elferink en Corrie Tijsseling een ontmoeting met de medewerkers van de Proeftuin Tolkvoorziening van het UWV. Zij waren daar namens de belangenorganisaties van tolkgebruikers: de organisaties van het Platform doof-sh-tos en de Pg-DB van de Oogvereniging. De medewerkers van de proeftuin waren zeer geïnteresseerd in de ervaringen van tolkgebruikers en boden inzicht in de werkwijze van het UWV. De bijeenkomst had een goede en open sfeer. Binnenkort vindt eenzelfde bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de tolkenorganisaties NBTG en NSV. In een later stadium worden bredere bijeenkomsten georganiseerd met tolkgebruikers en tolken.


Wetsvoorstel

De centralisatie en harmonisering van de tolkvoorzieningen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op 8 oktober 2018 had de kerngroep harmonisatie tolkvoorzieningen een overleg met vertegenwoordigers van VWS, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het UWV. Het onderwerp was het wetsvoorstel voor het centrale loket voor de tolkvoorziening en de lagere regelgeving die hierbij hoort. De kerngroep heeft opnieuw de aandacht gevraagd voor de knelpunten die er nog zijn: onderwijs voor personen die ouder zijn dan 30 jaar, en inzet van tolken in sociale werkvoorzieningen.

Europese aanbesteding

Tenslotte: op 9 oktober 2018 is de Europese aanbesteding Tolkvoorziening gepubliceerd waarin een externe organisatie wordt gezocht die de tolkvoorziening op het gebied van facturatie, bemiddeling en voorlichting namens het UWV gaat uitvoeren. Deze vindt je hier. In de aanloop naar de aanbestedingsprocedure heeft de kerngroep de wensen van tolkgebruikers en tolken ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening van zo’n externe organisatie aan het UWV kenbaar gemaakt. De kerngroep heeft verder op geen enkele manier inspraak of inzicht in de aanbestedingsprocedure. In december 2018 moet er meer duidelijk zijn.

Bron: Dovenschap / Divers Doof

Publicatiedatum: 23 oktober 2018