Federatie NVVS-FOSS in de maak, samenwerking met zusterorganisaties gaat intensief door

Het afgelopen half jaar zijn de zeven belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan het onderzoeken hoe de samenwerking omgezet kan worden naar een federatie. Een federatieve vorm ligt voor de hand, immers: de zeven organisaties (Dovenschap, Jongerencommissie, FODOK, FOSS, Stichting Plotsdoven, SH-Jong en NVVS) werken al lange tijd op vele fronten samen. Bovendien delen we daarnaast vele praktische zaken, zoals een gezamenlijk kantoor. Het ligt het voor de hand om die samenwerking te formaliseren, met het oog op optimale efficiency en een goede herkenbaarheid en aanspreekbaarheid richting de buitenwereld.

De uitkomst van dit onderzoek, tot nu toe:
•    Geen federatie van zeven organisaties: Het op korte termijn vormen van een intensieve federatie van alle zeven organisaties blijkt op dit moment een brug te ver. We konden niet tot een federatievorm komen waarin ieders identiteit voldoende gewaarborgd bleef, we ieders kwaliteit van werken en professionaliteit konden behouden en ook nog eens punten konden scoren op efficiency en kostenbesparing. De lat lag dan ook hoog: we hebben onderzocht of een federatie met één naam, één bureau-/werkorganisatie en één gezamenlijk budget een reële optie zou zijn. Dat bleek niet het geval.
•    Wél een federatie van NVVS en FOSS: NVVS en FOSS zetten het onderzoek naar een intensieve federatie samen voort, en hebben SH-Jong daar nadrukkelijk bij uitgenodigd. NVVS en FOSS verwachten dat een intensieve federatie tussen onze twee organisaties  op relatief korte termijn gerealiseerd kan worden. De deur naar SH-Jong staat daarbij nadrukkelijk open: eerdere verkennende gesprekken gaven naar ons idee een positief perspectief op een federatie met onze drie organisaties. We werken aan een organisatievorm die in de toekomst mogelijkheden biedt aan andere zusterorganisaties om aan te haken.
•    Intensieve samenwerking met de zeven organisaties gaat door en wordt sterker. Juist de goede samenwerking die er nu is met alle zeven zusterorganisaties, vormde de inspiratiebron voor het verkennen van een gezamenlijke federatie. We hebben daarom met z’n zevenen besloten om krachtig te blijven investeren in de huidige samenwerking. Een belangrijke conclusie van het federatie-onderzoek is dat we in gezamenlijkheid krachtig zijn op specifieke thema’s. Dat blijven we versterken, zodat we voor de buitenwereld steeds meer een herkenbaar gezamenlijk ‘merk’ vormen.

Die samenwerking is intensief. Op vele beleidsterreinen is al sprake van structurele bundeling van menskracht en expertise. Onder andere in ons project “Samen sterker in de samenleving”, met deelprojecten over onder andere tolkvoorzieningen, hoorhulpmiddelen, CI, telecommunicatie, ondertiteling, zorg en onderwijs. Daarnaast zijn er de projecten Grow2work en Kwaliteitscriteria Tekst- en Beeldbemiddelingsdiensten voor doven en slechthorenden. Belangrijk is verder de samenwerking in het project Verbindend Vernieuwen en op het terrein van Passend Onderwijs. Op al deze gebieden zullen we met één stem naar buiten treden. Bovendien gaan we kijken op welke andere terreinen onze stevige samenwerkingsvorm ook toegepast kan worden. Naar de toekomst betekent dit dat we onze huidige samenwerking gestaag meer structureel  zullen maken. De formele organisatievorm volgt dit proces.

Voor NVVS-leden verandert er in 2013 vooralsnog niets, behalve dat wij –samen met de andere zes organisaties- in september zullen verhuizen naar een ander pand in Houten. Daarover later meer.

Publicatiedatum: 03 juli 2013