Een nieuw hoortoestel – hoe werkt dat in het nieuwe systeem? NVVS geeft uitleg en tips

Het vergoedingssysteem voor hoorhulpmiddelen is per 1 januari 2013 ingrijpend veranderd. Een nieuw hoortoestel- hoe werkt dat in het nieuwe systeem? De NVVS heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt, voorzien van tips.

Stap 1 - U heeft klachten over uw gehoor – naar welke specialist kan u gaan?

Naar welke specialist u kunt gaan, is afhankelijk van uw leeftijd en of u voor het eerst gehoorklachten heeft of dat u al eerder hoortoestellen heeft aangeschaft. De afspraken zijn:
-    Kinderen tot 17 jaar moeten eerst naar de huisarts, dan naar de kno-arts èn het Audiologisch Centrum. Daarna gaan ze naar de audicien. Vervolgens blijven zij vaak onder behandeling bij het Audiologisch Centrum.
-    Bent u tussen de 18 en 67 jaar, dan gaat u bij eerste gehoorklachten naar uw huisarts. Deze zal u indien nodig doorverwijzen naar een kno-arts en/of Audiologisch Centrum. Mocht blijken dat hoorhulpmiddelen voor u een oplossing zijn, dan gaat u naar een audicien.
Bent u tussen de 18 en 67 jaar en heeft u al hoortoestellen, dan kunt u rechtstreeks naar uw audicien.
-    Bent u 68 jaar of ouder, dan kunt u rechtstreeks bij de audicien binnenstappen. Deze beoordeelt dan of een bezoek aan een kno-arts en/of Audiologisch Centrum noodzakelijk is. Is dat niet zo, dan hoeft u niet meer langs deze specialist(en).

Tip! Ook al hebben alle zorgverzekeraars hiermee ingestemd, toch houden zij zich niet allemaal hieraan. De ene verzekeraar wil dat u altijd langs huisarts / kno-arts gaat, van de andere verzekeraar mag iedereen direct bij een audicien binnenstappen. Check dus altijd uw polisvoorwaarden.

Stap 2 – Naar welke audicien kunt u gaan?


U kunt kiezen voor een door uw verzekeraar gecontracteerde audicien of voor een audicien waar uw verzekeraar geen contract mee heeft. Naar welke audicien u kunt gaan, hangt dus af van die keuze.
Verzekeraars aangesloten bij de Achmea-groep*) hebben contracten afgesloten met Beter Horen, Schoonenberg en SpecSavers. De CZ-groep*) heeft contracten afgesloten met alle ketens, behalve Schooonenberg, en met veel vrijgevestigde audiciens (in ieder geval degenen aangesloten bij HoorProfs). De VGZ-groep*) heeft contracten afgesloten met alle ketens, maar bij Hans Anders en SpecSavers alleen voor de ‘eenvoudige’ hoorzorg (categorie 1 t/m 3, zie stap 3). Daarnaast  zijn er contracten afgesloten met veel vrijgevestigde audiciens (in ieder geval degene aangesloten bij HoorProfs).
Kiest u voor een audicien die niet-gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar, dan kunt u een beroep doen op restitutie. Heeft u een restitutieverzekering, dan krijgt u 75% van de marktconforme tarief (dit tarief bepaalt de verzekeraar zelf). Met een naturaverzekering krijgt u van deze 75% weer een deel, variërend van 50 tot 75%.
*) Achmea-groep: Agis, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife, YouCare en ZilverenKruis Achmea
CZ-groep: CZ, Delta Loyd en Ohra - VGZ-groep: IZA, IZZ, Cares Gouda (= De Goudse), Univé, VGZ en Zorgverzekeraar UMC

Tip! Kijk op Hoorwijzer.nl bij ‘zoek en kies een audicien’ naar ervaringen van anderen met audiciens.
Tip! Vraag uw verzekeraar naar de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg

Stap 3 – Wat zal de audicien u vragen?


Als u bij de audicien binnenstapt, zal deze allereerst een medische check uitvoeren om te kijken of er een reden is u door te verwijzen naar een kno-arts die uw gehoorklachten misschien kan oplossen. Daarna zal de audicien een aantal hoortests bij u afnemen en u verzoeken een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst worden allerlei luistersituaties (o.a. één-op-één gesprekken, vergaderingen of deelnemend aan het verkeer) aan u voorgelegd en gevraagd in hoeverre u moeite heeft met uw gehoor in zo’n situatie. Ook zal gevraagd worden hoe vaak deze situaties voorkomen. Tenslotte zal de audicien vragen of er nog bepaalde zaken zijn waarmee hij/zij speciaal rekening moet houden. Op basis van al deze gegevens wordt u ingedeeld in één van de 5 cliëntgroepen. Categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is het meest complex.

Tip! Bij het invullen van de vragenlijst mag de audicien u niet beïnvloeden. Wel mag hij onduidelijkheden toelichten en ook mag u geholpen worden door een familielid of bekende, bijvoorbeeld bij het invullen van de vragenlijst op de computer.

Stap 4 –Welke mogelijke oplossingen zijn er en wat mag u daarvan verwachten?


Heeft u aan één of aan beide oren een gehoorverlies van meer dan 35 decibel, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van hoortoestellen en andere (aanvullende) hoorhulpmiddelen. Met uw audicien bespreekt u dan aan welke eisen uw hooroplossing moet voldoen, wat voor soort modellen (achter of in het oor of bijvoorbeeld een hoorbril) voor u geschikt zijn en of u ook baat heeft bij aanvullende hoorhulpmiddelen. Uw audicien zal u ook voorlichten over welke verbeteringen u mag verwachten als u een hoorhulpmiddel aanschaft.

Tip: Kijk op Hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen voor informatie over diverse hoorhulpmiddelen.

Stap 5 – Welk hoorhulpmiddel biedt voor u een oplossing?


Op basis van de cliëntgroep waarin u bent ingedeeld (zie stap 3) en de eisen die u samen met uw audicien heeft opgesteld, kunt u een specifiek merk en type hoortoestel kiezen uit de bijpassende categorie. Er zijn maar liefst 800 hoortoestellen in 5 categorieën ingedeeld. Volop keuze? Helaas, niet altijd. Audiciens kopen doorgaans onder druk van de afspraken met verzekeraars slechts een beperkt aantal van deze 800 hoortoestellen in om tot prijsvoordelen te komen. Dit beperkt uw keuzevrijheid. NVVS vindt dat dit niet mag leiden tot verschraling van hoorzorg.
Daarnaast staat de verzekeraar in eerste instantie niet toe dat u een hoortoestel uit een hogere categorie aanschaft. Dus ook hier wordt u beperkt in uw keuzevrijheid. Als de indeling in categorieën goed werkt, is dat geen probleem: u krijgt wat u nodig heeft. Niet meer, maar ook niet minder. Als deze indeling niet goed werkt (bijvoorbeeld als blijkt dat niet uw zorgvraag leidend is, maar verzekeraars toewerken naar een bepaald aantal mensen per categorie), dan zal de NVVS hiertegen in verzet komen en aandringen op verbetering.
Of u ook in aanmerking komt voor een aanvullend hoorhulpmiddel (denk aan solo-apparatuur, een telefoon met regelbare volume of een luisterhulp voor uw tv) zal op dit moment nog afhangen van de criteria van uw verzekeraar. Er moeten nog landelijke criteria worden opgesteld, zorgverzekeraars hanteren nu verschillende criteria.

Tip! Kijk op Hoorwijzer.nl bij ‘zoek en kies een audicien’ welke merken uw audicien verkoopt.

Stap 6 – Wat als u in de proefperiode niet tevreden bent?


Het hoortoestel dat u samen met uw audicien heeft geselecteerd gaat u proberen. Stel dat deze niet voldoet aan uw verwachtingen. Wat dan? U mag dan een tweede keer hoortoestellen proberen. U heeft (ook in een eventuele tweede ronde) recht op een proefperiode van 8 weken. Bent u ook met dit tweede hoortoestel niet tevreden? Dan zijn er de volgende opties:
-    u bespreekt met uw audicien of aanvullende hulpmiddelen een oplossing kunnen bieden;
-    u bespreekt met uw audicien of er sprake is van een bijzondere hulpvraag die u voorlegt aan uw verzekeraar;
-    u laat zich doorverwijzen naar een Audiologisch Centrum voor een second opinion.

Tip! Teken pas een tevredenheidverklaring als de geboden oplossing aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoet.

Stap 7 – Wat krijgt u vergoed van de hoorhulpmiddelen die u wilt aanschaffen?


Voor hoortoestellen, tinnitusmaskeerders en -instrumenten wordt 75% van de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Van de 25% eigen bijdrage die u moet betalen kan een deel of zelfs het gehele bedrag vergoed worden vanuit diverse aanvullende verzekeringen.
Overige hoorhulpmiddelen worden 100% vergoed vanuit de basisverzekering.
Bij niet-gecontracteerde zorg, krijgt u een lagere vergoeding: zie stap 2.

Tip! Zie Hoorwijzer.nl ‘zoek en kies een verzekeraar’ voor overzicht aanvullende vergoedingen.
Let op! Wanneer u uw eigen risico nog niet (volledig) heeft aangesproken, dan verrekent uw zorgverzekeraar met u (naast de eigen bijdrage van 25%) ook nog uw eigen risico (standaard € 350,-).
Tip! Het UWV kan tolk-voorzieningen vergoeden en werkplekaanpassingen zoals vloerbedekking of vaste ringleiding in vergaderzalen (op aanvraag van uw werkgever).

Stap 8 – Op welke nazorg kunt u rekenen?


In de periode tussen de 3 en 6 maanden na aanschaf, gaat u terug naar uw audicien om uw hoortoestel bij te stellen. Op welke nazorg u verder kunt rekenen, is afhankelijk van de afspraken die uw verzekeraar heeft gemaakt met uw audicien. Vaak zijn er afspraken gemaakt over reparaties en vervanging wanneer het hoortoestel kapot gaan binnen een periode van 5 jaar. Batterijen en verzekering tegen verlies en diefstal moet u meestal zelf regelen.

Tip! Laat u geen nazorgcontract opdringen, maar maak zelf een bewuste keuze. Meer informatie over verzekeringen vindt u op Hoorwijzer.nl bij: ‘hoorhulpmiddelen - hoortoestellen – gebruik’.

De NVVS en het nieuwe systeem


De NVVS is enthousiast over het nieuwe wettelijke systeem, maar heeft (opbouwende) kritiek op het protocol en het (inkoop)beleid van verzekeraars en audiciens:
-    niet alle verzekeraars houden zich aan het protocol en onderliggende afspraken;
-    in het protocol moeten richtlijnen voor andere (hoor)aandoeningen, psychosociale diagnose, voor wensen die u als cliënt heeft en voor aanvullende hoorhulpmiddelen worden opgenomen;
-    de indeling in cliëntgroepen moet op alle relevante aspecten worden gemaakt en waar nodig telkens worden bijgesteld;
-    het inkoopbeleid van audiciens lijkt vooralsnog te beperkt, waardoor er problemen ontstaan voor bijzondere situaties (bi-cros, beengeleiding, geïntegreerde ontvangers) of speciale groepen mensen (kinderen, mensen met een beroep die hoge eisen stelt aan gehoor).
Voor deze situaties is de bijzondere hulpvraag bedacht, maar het lijkt alsof hier te weinig gebruik van wordt gemaakt en/of deze vraag te snel door verzekeraars wordt afgewezen.
-    NVVS wil dat klantervaringen gemeten worden (bij voorkeur via Hoorwijzer.nl).
-    NVVS is in gesprek met zorgverzekeraars en specialisten over noodzakelijke verbeteringen van het protocol en knelpunten in de uitvoering.
-    NVVS pleit er bij audiciens, audiologen, kno-artsen en zorgverzekeraars voor dat zij ook de knelpunten in het protocol inventariseren, zodat we gezamenlijk goed weten waar verbeteringen nodig zijn. Verbeteringen moeten snel en voortvarend worden doorgevoerd.

Klachten over nieuwe systeem? Laat het ons weten!  www.hoorwijzer.nl/meldpunt.
Lees meer over huidige vergoedingen van hoorhulpmiddelen op de speciale NVVS website Hoorwijzer.nl


De NVVS wil u zorgvuldig en accuraat informeren. Desalniettemin kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze informatie, noch kan de NVVS verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die hieruit voortvloeit.
Publicatiedatum: 27 maart 2013