Convenant ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Leerlingen in de speciale scholen moeten goed onderwijs ontvangen en de leerlingen in het reguliere onderwijs moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit vinden zowel ouderorganisaties Stichting Hoormij/FOSS en FODOK als de instellingen voor het onderwijs en de ondersteuning aan dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis).

De besturen van de ouderorganisaties en van de instellingen hebben een convenant opgesteld en ondertekend. Doel is de samenwerking te versterken en daarmee de kwaliteit van het speciaal onderwijs en de begeleiding in het regulier onderwijs verder te verbeteren.

Convenant
De besturen van de instellingen zeggen toe dat:
- zij zich inzetten voor een goede bejegening en begeleiding van de ouders
- zij werken aan een duidelijke informatie voorziening
- ouders betrokken worden bij het besluitvormingsproces over de ondersteuning die nodig is en dat het voor iedereen duidelijk is waarom bepaalde beslissingen genomen worden.
Zijn ouders het oneens of zijn er onduidelijkheden dan gaan de instellingen hierover in gesprek om samen aan een oplossing te werken. De ouderorganisaties zullen ouders hier ook op wijzen. Er zijn duidelijke klachtenprocedures.

Medezeggenschap
Ouders van leerlingen die ondersteuning krijgen in de reguliere scholen kunnen voortaan ook meepraten over het beleid van de instellingen via een advieszetel in de Medezeggenschapsraad. De besturen zullen regelmatig overleg voeren over de ervaringen en eventuele knelpunten, om na te gaan hoe die het beste opgelost kunnen worden. (klik hier voor het convenant)

Een goed besluit is een gezamenlijk besluit
De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren. Als ouders vinden dat het niet goed verloopt kunnen zij hier een gesprek over aanvragen. In gezamenlijk overleg wordt dan gezocht naar een oplossing. (klik hier voor de notitie)
Publicatiedatum: 10 november 2015