Alleen samen kunnen we Passend Onderwijs echt passend maken!

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden merken bij ouders nog veel onbekendheid met de praktische gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs voor cluster 2. Ook is er bij ouders bezorgdheid over de gevolgen voor hun kind. FOSS en FODOK zetten zich namens de belangenorganisaties hiervoor in. Zij onderkennen dat er nog veel moet gebeuren om Passend Onderwijs volwaardig te realiseren, juist ook met betrekking tot de positie van ouders.

In een gezamenlijke notitie geven de ouderorganisaties FODOK en FOSS hun visie en ook gaan zij in op enkele belangrijke punten waar ouders van een doof of slechthorend kind of een kind met taalontwikkelingsstoornis mee te maken krijgen.

FODOK en FOSS stelden met het oog op de komst van Passend Onderwijs tevens een checklist op met eisen waaraan volgens ons onderwijsmedewerkers in cluster 2 moeten voldoen. Deze checklist is op het Siméa-congres in april gepresenteerd.

De belangenorganisaties zetten zich via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder onderwijs. Lees meer bij Samen Sterk.

Publicatiedatum: 07 mei 2014