Stichting Hoormij in actie rondom Passend Onderwijs

Omdat er steeds meer dove en slechthorende kinderen naar het regulier onderwijs gaan is er discussie ontstaan over de toekomst van het onderwijs aan deze kinderen. Stichting Hoormij heeft in samenwerking met de FODOK een visie document opgesteld. U leest deze notitie hier.

Stichting Hoormij heeft in samenwerking met de FODOK deelgenomen aan de hoorzitting (juni 2015) van de Vaste Commissie voor OCW m.b.t. de voortgang Passend Onderwijs. Inbreng hierbij is geweest:

  • Ouders van kinderen in het regulier onderwijs met ondersteuning vanuit cluster 2 hebben ook behoefte aan en recht op inspraak en medezeggenschap. Op basis van de uitkomsten van een zestal ouderbijeenkomsten in 2014, wordt nu overleg gevoerd tussen de onderwijsinstellingen van cluster 2 en Stichting Hoormij en FODOK over een convenant. Onderdeel hiervan is een adviesraad en een kwaliteitszetel binnen de bestaande medezeggenschapsraden van de instellingen.
  • We pleiten er voor om in het proces van indicatiestelling de specifieke cluster 2-expertise leidend te laten zijn en geen onafhankelijk orgaan in het leven te roepen. Voorwaarden voor betrouwbare indicatiestelling door de onderwijsinstellingen zijn wel een intensieve ouderbetrokkenheid en transparantie.
  • We constateren veel ruis tussen samenwerkingsverbanden van het regulier onderwijs en cluster 2 ten aanzien van de verdeling van taken en gelden. De cultuuromslag (na de rugzak) is nog lang niet overal voltooid en informatie over en vanuit cluster 2 lijkt soms niet of onvoldoende bekend in het regulier onderwijs. Dat heeft gevolgen voor cluster 2-leerlingen en hun ouders worden de dupe van getouwtrek. Passende afspraken zijn noodzakelijk. Samenwerkingsverbanden én cluster 2 hebben de taak zowel hun onderlinge communicatie als de communicatie met ouders te verbeteren.
  • Recente kortingen in de ondersteuning vanuit cluster 2 aan leerlingen in het regulier onderwijs hebben veel stof doen opwaaien en zijn volgens ons in strijd met het maatwerk dat ons beloofd is. Aan cluster 2 de taak om dit aanzienlijk zorgvuldiger en inhoudelijker aan te pakken. Aan OCW de taak om de vastgestelde omvang van het budget (teldatum 2011) tegen het licht te houden.
  • Verontrust zijn we over de opstelling van het ministerie van OCW ten aanzien van het voortbestaan van het internaat ten behoeve van voor dove leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van de Kentalis-school Guyot te Haren. Het ministerie zet in op geleidelijke afbouw. Wij pleiten er voor om het internaat, dat nu zo precies Passend Onderwijs voor een bepaalde groep dove leerlingen mogelijk maakt, te laten voortbestaan en daarmee ook het vso in Haren te handhaven. De huidige ingeslagen weg zal zonder twijfel leiden tot het beëindigen van zowel het internaat als op termijn het vso. En dan zou er heel veel onherstelbaar verloren zijn voor deze groep leerlingen. Wij vragen de leden van de Tweede Kamer om in te grijpen voor het te laat is. Volwaardig dovenonderwijs in Nederland mag na 225 jaar niet verdwijnen.