Onderzoeken en projecten rondom TOS

Onderzoeken naar ontwikkeling bij kinderen met TOS

In twee onderzoeken naar de ontwikkeling bij kinderen met TOS participeert Stichting Hoormij in de begeleidingscommissies:
  • Voorspellers van kwaliteit van leven bij kinderen met TOS.
    Onder deze naam is dit jaar een onderzoek gestart. Auris heeft peuterbehandelgroepen waarin dagbehandeling wordt gegeven aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Via groeps- en individuele behandeling wordt getracht de achterstand op spraak- en taalgebied te verkleinen en de communicatiemogelijkheden te verbeteren. In deze studie wordt een follow-up meting uitgevoerd bij kinderen die behandeld zijn in de peuterbehandelgroep en inmiddels onderwijs volgen in groep 1 t/m 5. De kwaliteit van leven en schoolkeuze worden via de ouders van deze kinderen bevraagd en deze nieuwe data worden toegevoegd aan de bestaande data over het kind, gezin en therapie die zijn verzameld in de systematische monitor van de peuterbehandelgroepen. Met deze gegevens wordt onderzocht welke kind-, gezins-, therapie- en schoolfactoren de kwaliteit van leven van kinderen met TOS beïnvloeden. De studie levert voorspellers op die gebruikt kunnen worden als onderbouwing van de toekomstige advisering en begeleiding van kind en ouders.

  • Emoties leer je herkennen en begrijpen door contact met andere mensen.
    Communicatie is hierbij essentieel. Als de taal niet vanzelf gaat kunnen gedragsproblemen ontstaan en is het risico op gepest worden groter. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een instrument ontwikkeld om problemen vroegtijdig op te sporen en worden ook ouders en professionals geïnformeerd hoe problemen te herkennen zijn. Dit onderzoek richt zich op kinderen en jongeren van 9 tot 16 jaar met TOS en wordt uitgevoerd door de Faculteit Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden en Kentalis.

Project Ervaar TOS

De zorg- en onderwijsinstelling Auris heeft een ervaringsparcours ontwikkeld om TOS te ervaren. Bedoeld voor professionals, ouders, familie, etc. In 2 uur krijgt een groepje 10 opdrachten van 12 minuten. Je kunt bij elke opdracht beginnen en zodoende kunnen er 10 groepen tegelijk deelnemen. Inmiddels heeft ook Kentalis veel belangstelling voor dit programma. Voorstel van Stichting Hoormij, SpraakSaam, Auris en Kentalis is om in het voorjaar van 2016 een TOS-dag te houden met veel media-aandacht. Op deze dag kan het TOS-parcours worden aangeboden. Nadere voorstellen worden nog uitgewerkt.