Onderzoek geweld op scholen voor doven en slechthorenden

De Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt de rol die geweld speelde in het dagelijks leven van kinderen die vanaf 1945 woonden in de internaten of pleeggezinnen van dovenscholen of slechthorendenscholen. Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim voert het onderzoek uit. De onderzoekers zijn op zoek naar (oud-)leerlingen. 

De onderzoekers willen graag weten hoe de dagelijkse gang van zaken was in de verschillende internaten of pleeggezinnen en de wijze waarop geweld een onderdeel was in de begeleiding van leerlingen. Het onderzoek richt zich op in verschillende periodes vanaf 1945 tot nu. Onder geweld wordt verstaan: ‘geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer’.

Focusgroepen

Hiervoor organiseren de onderzoekers groepsgesprekken (focusgroepen) met mensen die als kind in deze internaten of pleeggezinnen hebben verbleven. Een focusgroep bestaat uit maximaal acht personen die op verschillende tijden in verschillende internaten hebben gewoond. De nadruk in de gesprekken ligt op het dagelijks leven. Wat wel ter sprake kan komen is de vraag wat acceptabel en onacceptabel gedrag was tussen leerlingen onderling of tussen medewerkers en leerlingen. De gesprekken zijn vertrouwelijk van aard: alle informatie wordt anoniem  verwerkt.

De focusgroepen vinden plaats op donderdag 7 en woensdag 13 december 2017. De locatie wordt nader bekendgemaakt. De focusgroepbijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De gespreksleider is zelf doof. Er zijn tolken NGT aanwezig en er wordt een audio opname gemaakt van het stemtolken om de informatie in een anoniem groepsverslag te kunnen gebruiken. Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding. Bij gezondheidsproblemen is assistentie rondom mobiliteit mogelijk. Dit kan na de aanmelding besproken worden.

Wil je deelnemen?

Neem dan contact opnemen met Dorien Graas, via tam.graas@windesheim.nl. Geef dan ook welke dag (7 of 14 december) je aanwezig kunt zijn, welke dovenschool of slechthorendenschool je hebt bezocht en of je in een internaat of pleeggezin verbleef.  

Naast deze gespreksgroepen bestaat ook de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen over  geweldservaringen in de internaten of woongroepen. Ook hiervoor kun je je opgeven via een mail naar Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl.

In 2018 is er ook nog een mogelijkheid om met een van de onderzoekers een persoonlijk gesprek te hebben over de ervaringen met geweld in de internaten en pleeggezinnen.

Meer informatie 

De informatie over dit onderzoek kun je ook zien in dit filmpje met gebaren.
Meer informatie over de Commissie vind je op de website: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl en op Facebook.


Publicatiedatum: 21 november 2017