Eerste Kamer steunt ratificatie VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gedebatteerd over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Voor de ratificatie waren een wetsvoorstel voor goedkeuring van het verdrag en een wetsvoorstel voor de uitvoering van het verdrag ingediend. Beide wetsvoorstellen zijn door de Eerste Kamer zonder stemming aanvaard. Een mijlpaal voor alle mensen met een beperking!

Het VN-verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten en omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. Bij 'personen met een handicap' moet gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen.

Over door senator Van Dijk (SGP) en door senator Teunissen (PvdD) ingediende moties wordt op 19 april 2016 gestemd.

Volwaardig deel van de samenleving
Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelde dat het ratificeren van het verdrag duidelijk maakt dat mensen met en beperking een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. Onze samenleving is nu nog onvoldoende inclusief. Van Rijn: "Als je je verplaatst in de positie van iemand met een beperking, ervaar je hoeveel belemmeringen er nog steeds zijn." Om dit te veranderen is niet alleen regelgeving maar vooral ook praktisch handelen nodig. De staatssecretaris merkte op dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor implementatie op de BES-eilanden. Dit is uiterlijk juli 2016 gereed. De andere landen binnen het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) maken een zelfstandige beslissing over het al dan niet implementeren van het verdrag.

Staatssecretaris Van Rijn stelde verder dat er bij het plan van aanpak voor implementatie zo concreet mogelijke maatregelen en doelstellingen worden opgenomen. Hier moet echter wel draagvlak voor zijn: overhaaste implementatie werkt averechts. Er moet volgens Van Rijn voldoende ruimte zijn voor lokale autoriteiten om hun eigen prioriteiten te kiezen. Van Rijn verwacht dat gemeenten hun verantwoordelijkheid hierin zullen nemen. Als er ruimte ontstaat voor de staatssecretaris om in formele zin druk uit te oefenen, dan zal hij dat niet nalaten.

Een uitgebreid verslag van de vergadering kun je lezen op de website van de Eerste Kamer.

Stichting Hoormij is blij dat het verdrag eindelijk geratificeerd is en bedankt met name collega-organisatie Dovenschap (namens het Platform Doven, Slechthorenden, TOS) en koepelorganisatie Ieder(in) voor hun inzet op dit gebied! Het is mooi dat dit bereikt is, onder andere voor alle doven en slechthorenden in Nederland.

Publicatiedatum: 13 april 2016